Bir sonraki sayfaya gitmek için tıklayınız

İÇİNDEKİLERE Tıklayarak gidebilirsiniz!

ÇORUM'DA EĞİTİM TARİHİ

 
CUMHURİYETTEN ÖNCE EĞİTİM TARİHİ
 
MEDRESELER ÇORUM MERKEZ,SUNGRLU,İSKİLİP,OSMANCIK
 
CUMHURİYETTEN SONRA MİLLİ EĞİTİM
 
İLK OKULLAR
 
ŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULLARI
 
KÖY OKULLARI
 

ORTA ÖĞRETİM

 

YÜKSEK ÖĞRENİM MESLEK YÜKSEK OKULU

 
Çalışmalar TELİF ESERİDİR Yazarlarımızın gönderileri ile yayına alınmıştır.
corumlu2000@gmail.com
GÜRSEL YAYINEVİ   
yazarlarımız yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.
Sitemiz ve yazarlarımız;hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir.
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 01

Kitap içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Bir sonraki sayfaya gitmek için tıklayınız

CUMHURİYET ÖNCESİ EĞİTİM

Anadolu’nun Türkleşmesinden  MSGÜsonraki  karışık devirde iskana açılan Çorum ve civarı,tam yerleşik düzene geçmeden çeşitli beyliklerin  egemenliğine  geçmiş olması  eğitimin  ne  seviyede  yapıldığı tam bilinmemekle beraber,Alaca ilçesinde Karahisar   Temürü  denilen köyde, Hicri 665 Miladi 1266 tarihinde  Hüsameddin Timur’un yaptırdığı, bu gün Hüsamiye Medresesi diye anılan medrese vakfiyesi ile bilinmektedir.<1>

Evliya Çelebi seyahatnamesinde: “...Erbab-ı maarifin  nükteşinas   çelebileri, ulema  ve  suhedası, MSGÜ yaran-ı garib-üddiyar adamları çoktur.....” demektedir. <2>Bu açıklamadan da AAnladığımız gibi Çorum Cumhuriyetten  önce de eğitime önem veren bir şehir olduğu bilinmektedir. Osmanlı  İmparatorluğunun  ilk  dönemlerinde  Amasya’nın önemini anlatmaya gerek görmüyorum. Bu  dönemlerde sonra Amasya ilim ve irfan diyarı olmaya  devam  ederek  şehzadelerin yetiştiği bir şehir  olmuştur, bu sebeplerde göz önüne alınca ,Çorum’un bu  kültürden  nasibini  alması  tabiidir. Bilinen bir  çok  müderris  şehzade hocalığı yaptığı  bilinmektedir.<3>Çorum merkezde bilinen Hicri 980 Miladi 1572  tarihli  vakfiyede <4>  Hacı Sinan b. Mustafa adında bir zatın,Çorum Esirüddin mahallesinde kendi adıyla anılan bir  muallim hane açarak Çorum’da  ve  kazalarda bulunan   menkullerinin 1/8’ini  vakıf  ederek  gelirinin 1 /10’u mütevelliye, 2 dirhem muallime yevmiye olmaküzere vb. emirlerini Hicri 1158 tarihinde padişah beratıyla tasdik olunmuş, yine Miladi 1595 tarihli beratta ise muallimhaneye  sübyan  (ilk  okul) muallimi olan Mahmud ve Ahmed kardeşlerin adı geçmektedir. Hicri1004 Miladi 1595 tarihinde <5> Hacı Mehmed kızı Zehra namında bir hatun,Dari Kura adıyla Çorum Sabuncuoğlu mahallesinde bir mektep açıyor ve 8 dükkan  ile 1000 dirhem vakıf ediyor. Şeriye Sicil Defteri 34’üncü sayfasında <6>Sofular mahallesinde Çırak Hoca demekle bilinen Mektebi Sübyan bulunduğu,yine;Hicri 1258 Miladi 1832 tarihli Şeriye Sicili defterinin 74’üncü sayfasın da <7> Padişahın emriyle,Çorum ve Karahisarı Temurlu ve diğer kazalarda çocuklarının tahsile verilmesinin padişah iradesi olduğu,Şeriye Sicili defteri 96’ıncı say fa Hicri 1270 Miladi 1853 tarihli <8> Çorum’da  Akpınar mahallesinde Hacı  Ali  Efendi  b.  Mahmud’un menzil hanesi vakıf ettiği bu menzilhanenin dershane ve mektep ile dolaplarında kitapları bulunduğunu bildirmektedir,yine aynı sicilin 59’uncu sayfasında <9> Emine binti Hacı Hüseyin namı hatun tarafından Gülalibey mahallesinde  bulunan  Ömer  Nebci Medresesi bulunduğu, Çorumlu Dergisi <10> müderrislerin,talebelerin ve hizmet karların alacağı ücretler belirtilmekte,Kurdzade Süleyman Ağa Medresesine  Hacı  Ali Efendi tarafından 14 oda  olan medreseye  4  oda  ilave ettirdiği, ayrıyeten  taştan  bir kütüphane binası,cami ve şadırvan yaptırdığı bilinmektedir. <11>

Yukarıda  verdiğimiz  kaynakçalardan anlaşılacağı üzere Cumhuriyetten önce  Çorum, Sungurlu, İskilip  ve  Osmancık’ta  bulunan okulların, okul sayıları ile nüfus oranlarına göre oldukça fazladır.

            Çorum  merkez ilçede Rüştiye (orta okul) 1876 tarihinde açıldı. 1899  tarihinde İskilip ve Sungurlu’ya da  Rüştiye açılmıştır. 1902 tarihinde idadi (lise)  açılmış, 1902  tarihinde  Çorum Kız Rüştiye ile beraber,1 İdadi ,1 Erkek Rüştiye , 6 Sübyan,1 Ermeni ve 1 Rum okulu  bulunmakta idi. Ayrı yeten Ünas Mektebi Rüştiyesinde talebe vesaire erkek ve kadınlardan  isteyenlere öğrenmeleri için,Burdur’dan bir alacacı ustası (elbiselik kumaş) getirilerek nefis alaca imali için dersler verilmektedir.<12>

 
<1> Çorumlu Dergisi  7.sayı S.37 ve 45.sayı Yer adlarının önemi N.Köseoğlu
<2> Evliya Çelebi Seyahatnamesi
<3> Bakınız Kaynak Eserler :4 /4  Çorumlular
<4> Bakınız kaynakça 1 numara
<5> Bakınız kaynakça 2 numara
<6> Bakınız kaynakça 3 numara
<7> Bakınız kaynakça 4 numara
<8> Bakınız kaynakça 5 numara
<9> Bakınız kaynakça 6 numara
<10> Bakınız Kaynakça 7 numara
<11>Bakınız kaynakça 8 numara ile birlikte geniş bilgi için 9 ve 10 numaralara bakınız.
<12> Ankara Salnamesi bakınız kaynakça 11 numara
 
Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 GÜRSEL YAYINEVİ adına tüm hakları saklıdır. M.S.G.

 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Bir sonraki sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 

 02

Kitap içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Bir sonraki sayfaya gitmek için tıklayınız

MEDRESELER

 

Çorum’da Medreseler

Medresenin ismi
Mahalli
Müderrisi
Camii Kebir
Camii Kebir Avlusu
Osman Efendi
Süleyman Feyzi Paşa
Çöplü Mahallesi
Mustafa Efendi
Ölçekoğlu
Çöplü Mahallesi
Hasan Efendi
Muzaffer Bey
Medrese Mahallesi
Şamlızade Abdullah
Kurdoğlu
Emir Ahmed Mahalle
Ahmed ve Nuri efen.
Hacı Osman Efendi
Hacı Nasrullah Mah.
Mustafa Efendi
Abdulbaki Paşa
Şeyheyyüp Mahallesi
Ahmed Efendi
Hulusi Paşa
Hacırecep Mahallesi
Şerif Efendi
Hafız Paşa
Gülalibey Mahallesi
İbrahim Efendi
Kırklar
Sağrıcı Mahallesi
Ahmed Arif Efendi

 

   
 
 

Sungurlu’da Medreseler

Medresenin ismi
Mahalli
Müderrisi
Camii Kebir
Zir Mahallesi
Müftü  Efendi
Hilmi Efendi
Bala Mahallesi
Şakir Efendi
Osman Efendi
Bala Mahallesi
Osman Efendi
Hacı Mustafa Efendi
Bala Mahallesi
Hacı Mustafa Efendi
Mantıkcızade
Başpınar Mahallesi
Hafız Osman Efendi
Ahmed Efendi
Bala Mahallesi
Ahmed Efendi
Hasan efendi
Evci Karyesi
Hasan Efendi
Hüsnü Efendi
Yahşili Karyesi
Hasan Efendi
Ali Efendi
Tirkeşen Karyesi
Ali Efendi
Camii Şerif
Leha Karyesi
Hacı Şeyh Sülüyman
Halil Bey
Çöplü Karyesi
İsmail Efendi
     
 
 

İskilip’te Medreseler

Medresenin ismi
Mahalli
Müderrisi
Hacı Mustafa Efendi
Ezikoğlu Mahallesi
Ömer Efendi
Şeyh Habib Efendi
Dabakhane Mahallesi
Münir Efendi
Serbest Ahmed Ağa
Kaleboğazı Mahallesi
Hasan Efendi
Hacıbey
Alibey Mahallesi
Şükrü Efendi
Terzi Bekir Efendi
Hacıpiri Mahallesi
Hacı Ahmed Efendi
Ebussuud Medresesi
Meydan Mahallesi
Ahmed Efendi
Nur-u Osmaniye
Alibey Mahallesi
Abdullah Efendi
Hamidiyye
Temenna Mahallesi
Ali Efendi
Hacı Ali Ağa
Karaviran Karyesi
Ali Efendi
     
 
 

Osmancık’ta Medreseler

Medresenin ismi
Mahalli
Müderrisi
Amaret
Güney Mahallesi
Hafız Abdullah Ef.
Mukbil Ağa
Hafız Abdullah Mah.
Hafız Abdullah Ef.
Kadı Farahşae
Kadı Farahşae Mah.
Hafız Abdullah Ef.
Kızıl Hasanzade
Camii Kebir Mahallesi
Nafız Abdullah Ef.
     

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 GÜRSEL YAYINEVİ adına tüm hakları saklıdır. M.S.G.

 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Bir sonraki sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 

 03

Kitap içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Bir sonraki sayfaya gitmek için tıklayınız

CUMHURİYETTEN SONRA MİLLİ EĞİTİM
 
            İdadi mektepleri 1924-1925 öğrenim yılında orta  okul haline getirildi. Erkek ve kız idadileri birleştirilerek MSGÜ3 3 yıl sonra tek orta okul halinde öğretime devam ettiler. <1>
1928 tarihinde eğitim Latin harfleriyle  yapılmaya  başlanınca, 1928 - 1938 tarihleri arasında  16  yaşın üstündeki MSGÜbüyükler için Ulus Okulları  açılarak Latin  harfleriyle okuma  yazma  öğretilmiş, bu okullarda 20.278 kişi kayıt olmuş, 9710 kişiye okuma yazma kursu diploması verilmiştir. Bu sayıya il dahilinde çalışan memur sayısı dahil değildir. <2>
 
 
<1> 1973 Çorum İl Yıllığı               
<2>1967 Çorum İl Yıllığı
Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 GÜRSEL YAYINEVİ adına tüm hakları saklıdır. M.S.G.

 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Bir sonraki sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 

 04

Kitap içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Bir sonraki sayfaya gitmek için tıklayınız

 

İLK OKULLAR

                1932-1933 Milli Eğitim istatistiklerinden MSGÜÇorum genelinde 98 ilk okul,166 erkek öğretmen,40 kadın öğretmen ve 4861 erkek öğrenci ve 2036 kız öğrenci bulunmaktadır. Bakınız bu konunun 1.Levhasında ilçelere  göre ayrım  bulunmaktadır. 1937 - 1938 Bakınız bu konunun  2. levha, 1941 - 1942   Bakınız  bu  konunun 3.Levha,1952-1953 Bakınız bu konunun 4. Levha, 1963  Çorum İl Yıllığında;655 MSGÜilk okul 1571 toplam öğretmen ile  42.590  erkek ile  28.409  kız öğrenci ve 1973 Çorum İl Yıllığında;835 ilk okul ile 2523 öğretmen 82.595 öğrenci bulunmaktadır.1996-97 tarihinde  ise;  Çorum  genelinde 805 ilk okul ve 88 taşımalı ilk okul ile, 2523  öğretmen  ve MSGÜ 64.736  öğrenci bulunmaktadır. Bakınız bu konunun 5.Levha. <1>

            Çorum’da özel sektörün öğretim yaptığı ilk  okullar açılmaya başlanmış  olup bunlar;Özel Çorum,Özel Pınar ve Özel Bereket ilk okullarıdır.1997-98  öğretim  yılında ilk okullar  ilköğretim  okulu olmuştur. 1997-98 istatistikleri ,Bakınız  bu konunun 6 ve 7. Levha.<1>

<1> Çorum Millieğitim Müdürülüğü 1996-97 1997-98 İst.

 

1.Levha

 

 1932-33 Çorum’da ilk okulların  ilçe ve köy istatistiği

ÇORUM

İlkokul sayısı

Toplam öğretmen

Öğrenci toplamı

İlçe ve köy

 

 

Erkek

Kadın

Erkek

Kız

MerkezMSGÜ

 

6

17

22

812

426

Merkez Köyleri

 

18

19

1

460

209

Alaca

 

1

5

1

92

57

Alaca köyleri

 

 

15

--

385

143

İskilip

 

13

12

4

352

94

İskilip köyleri

 

3

17

--

440

130

Mecitözü

 

1

6

1

131

96

Mecitözü köyle

 

23

26

1

711

266

Osmancık

 

2

6

3

181

67

Osmancık köy

 

16

18

1

576

206

Sungurlu

 

2

8

4

244

121

Sungurlu köyle

 

15

17

2

476

233

Toplam

 

98

166

40

4861

2038

 

2.Levha

 

 1937-38 Çorum’da ilk okulların  ilçe ve köy istatistiği

 ÇORUM

İlkokul sayısı

Toplam öğretmen

Öğrenci toplamı

İlçe ve köy

 

 

Erkek

Kadın

Erkek

Kız

MerkezMSGÜ

 

6

 

 

1008

513

Merkez Köyleri

 

7

 

 

460

193

Alaca

 

1

 

 

141

36

Alaca köyleri

 

5

 

 

388

87

İskilip

 

2

 

 

528

183

İskilip köyleri

 

6

 

 

594

158

Mecitözü

 

1

 

 

165

63

Mecitözü köyle

 

6

 

 

493

102

Osmancık

 

2

 

 

208

105

Osmancık köy

 

4

 

 

325

180

Sungurlu

 

2

 

 

271

118

Sungurlu köyle

 

5

 

 

276

129

Toplam

 

47

136

37

4857

1862

 

3.Levha

 

 1941-42 Çorum’da ilk okulların  ilçe ve köy istatistiği

 ÇORUM

İlkokul sayısı

Toplam öğretmen

Öğrenci toplamı

İlçe ve köy

 

 

Erkek

Kadın

Erkek

Kız

MerkezMSGÜ

 

6

 

 

1148

536

Merkez Köyleri

 

8

 

 

600

217

Alaca

 

1

 

 

203

47

Alaca köyleri

 

6

 

 

373

107

İskilip

 

2

 

 

452

87

İskilip köyleri

 

6

 

 

549

103

Mecitözü

 

1

 

 

253

93

Mecitözü köyle

 

8

 

 

634

113

Osmancık

 

2

 

 

258

100

Osmancık köy

 

6

 

 

427

145

Sungurlu

 

2

 

 

338

171

Sungurlu köyle

 

8

 

 

507

134

Toplam

 

58

132

56

5792

1853

 

4.Levha

 

 1952-53 Çorum’da ilk okulların  ilçe ve köy istatistiği

 ÇORUM

İlkokul sayısı

Toplam öğretmen

Öğrenci toplamı

İlçe ve köy

 

 

Erkek

Kadın

Erkek

Kız

Merkez

 

7

 

 

1270

879

Merkez Köyleri

 

78

 

 

2761

1495

Alaca

 

1

 

 

287

213

Alaca köyleri

 

39

 

 

1653

1026

İskilip

 

3

 

 

659

402

İskilip köyleri

 

30

 

 

1361

703

Mecitözü

 

1

 

 

219

211

Mecitözü köyle

 

42

 

 

2178

1170

Osmancık

 

2

 

 

297

212

Osmancık köy

 

27

 

 

1190

616

Sungurlu

 

2

 

 

368

232

Sungurlu köyle

 

44

 

 

1882

890

Toplam

 

270

409

14

14143

8049

 

5.Levha

 

1996-1997 Çorum Milli Eğitim Müd. genel okul ve öğrenci istatistiği

 

İlk okul ve taşımalı sistem

Orta okul bağım-sız , 2 kademeli

Lise Meslek lisesi

İlçe ve köy

okul ad

öğrenc

okul ad

öğrenci

okul ad

öğrenci

Merkez ve köyMSGÜ

203+18

22208

26

10760

15

9936

Alaca ve köy

75+17

5696

14

2163

5

1358

Bayat ve köy

58+1

4228

6

849

2

327

Boğazkale , köy

16

1130

2

214

1

81

Dodurga ve köy

11+7

1077

4

378

1

207

İskilip ve köy

86+13

5256

7

1759

4

1095

Kargı ve köy

49+8

1661

5

456

4

255

Laçin ve köy

15+2

1053

3

264

3

179

Mecitözü,köy

58+1

2966

5

905

2

574

Oğuzlar ve köy

12

946

3

221

1

189

Ortaköy ve köy

20+1

1391

4

417

1

245

Osmancık, köy

82+7

5233

12

1993

5

1707

Sungurlu ve köy

101+10

10254

16

3220

6

2117

Uğurludağ,köy

20+3

1639

2

236

1

150

Toplam

805+88

64736

109

23835

51

18420

 

6.Levha

 

 

1997-1998 Çorum Milli Eğ. Md. Genel Anaokulu okul ve öğrenci öğretmen is.

Anaokulu Sayısı

1

Anasınıfı Sayısı

46

Uygulamalı Anasınıfı Sayısı

5

Okul öncesi öğrenci sayısı

1043

Okul öncesi öğretmen sayısı

87

 

7.Levha

 

1997-1998 Çorum Milli Eğ. Md. Genel İlöğretim okul ve öğrenci öğretmen is.

İlköğretim okulu Sayısı

695

Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Sayısı

2

Özel İlköğretim Okulu sayısı

3

İlköğretim Okulu Toplamı

700

İlköğretim Öğrenci Sayısı

380.154

Lise Bünyesinde Orta Okul Öğrenci Sayısı

6213

İlköğretim Öğrenci Toplam Sayısı

86.367

İlköğretim Sınıf Öğretmeni Sayısı

2682

İlköğretim Okulu Branş Öğretmen Sayısı

804

İlköğretim Okulu Öğretmen Toplamı

3486

 

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 GÜRSEL YAYINEVİ adına tüm hakları saklıdır. M.S.G.
 
 
 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Bir sonraki sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 

 05

Kitap içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Bir sonraki sayfaya gitmek için tıklayınız

ŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULLARI

OKULUN ADI                           ÇORUM-MERKEZ İLÇE

ÖĞ.

ŞEK

K.

 TİPİ

ÖĞRENCİ SAYISI

ÖĞRET.SAYISI

PERS.SAYISI

1998-1999-2000-2001

2002-2003

SINIF

BRANŞ

HİZM.

MEMUR

DERS.  SAY

Albayrak İlköğretim Okulu

İ

A

1765-2209-2070-1964

1693

25

14

4

 

13

Atatürk İlköğretim Okulu

N

A

751-742-538-571

555

13

13

3

1

17

Bahçelievler İlköğretim Okulu

İ

A

1507-1569-1842-1725

1760

29

35

4

 

28

Başöğretmen Atatürk İÖO.

İ

A

980-996-890-927

916

14

13

3

 

12

Bekir Aksoy İlköğretim Okulu

İ

A

954-1232-1182-1073

1045

18

18

4

 

16

Cumhuriyet İlköğretim Okulu

İ

A

1271-1291-1224-1164

1176

21

16

3

 

17

Çorum Yumurta İlköğretim okulu

N

 

0-0-373-487

484

10

10

3

 

18

Dr.Sadık Ahmet İlköğ.Ok.

N

A

1312-950-842-725

754

17

21

8

 

42

Dumlupınar İlköğretim Okulu

İ

A

1510-1241-927-869

801

15

25

5

1

19

Gazipaşa İlköğretim Okulu

İ

A

584-610-648-754

780

18

15

3

 

15

Hürriyet İlköğretim Okulu

İ

A

421-451-438-455

436

9

5

4

 

5

İnkılap İlköğretim Okulu

İ

A

732-466-438-484

497

10

11

4

1

20

İstiklal İlköğretim Okulu

İ

B

271-284-280-223

233

10

0

2

 

5

Karşıyaka İlköğretim Okulu

İ

A

1212-1472-1598-1646

1726

31

24

4

 

30

Kocatepe İlköğretim Okulu

N

A

237-258-279-282

220

5

5

2

 

12

M.Akif Ersoy İlköğ.Okulu

İ

A

1555-1660-1741-1782

1789

32

31

6

 

27

Mimar Sinan İlköğretim Okulu

N

A

1527-1452-1384-1396

1395

20

18

5

1

35

Sakarya İlköğretim Okulu

N

B

529-637-573-587

576

11

10

2

 

18

19 Mayıs İlköğretim Okulu

N

 

0-481-271-364

455

7

14

4

 

16

Öğretmen Salim Akaydın İ.Ö.O

N

A

1021-794-685-562

531

13

18

4

1

30

Tanyeri İlköğretim Okulu

İ

A

487-627-589-593

599

10

13

3

 

12

Toprak Sanayii İlköğretim Ok.

İ

A

903-1066-884-910

970

21

12

3

 

17

Türkiyem İlköğretim Okulu

N

A

759-712-706-652

676

10

10

3

 

18

Y.Kemal Beyatlı İlköğ.Okulu

İ

A

909-944-837-732

674

11

16

3

1

12

Yavuz Sultan Selim İlköğ.Ok.

İ

A

1188-1172-1244-1331

1340

22

14

3

 

16

Yıldırım Beyazıt İ.Öğ.Ok.

N

A

486-442-423-427

454

9

11

3

1

16

Zafer İlköğretim Okulu

İ

A

401-506-458-473

476

10

8

3

 

12

Ziya Gökalp İlköğretim Okulu

İ

A

1137-1481-15591482

1529

26

21

5

 

23

Zübeyde Hanım İlköğretim Ok.

N

A

274-302-294-309

279

4

5

2

 

10

75.Yıl Cumhuriyet İlköğ.Ok.

N

A

0-550-563-520

509

9

7

2

 

17

23 Nisan İlköğretim Okulu

İ

 

0-112-401-621

914

18

12

5

 

16

Yatılı İlköğ.Bölge Okulu (YİBO

N

A

148-409-462-396

415

5

13

11

1

14

Mustafa Kemal PİO.

İ

A

758-842-1313-1478

1626

33

36

8

2

30

Kale P.i.O İlköğretim Okulu

İ

A

338-346-499-582

504

11

13

6

2

13

Özel Murathan İlköğ.Ok.

N

 

115-146-202-209

190

 

 

 

 

8

Özel Çorum İlköğretim Okulu

N

 

98-76-48-48

44

 

 

 

 

15

Özel Pınar İlköğretim Okulu

N

 

221-217-234-194

182

 

 

 

 

22

 

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 GÜRSEL YAYINEVİ adına tüm hakları saklıdır. M.S.G

 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Bir sonraki sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 
 

 06

Kitap içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Bir sonraki sayfaya gitmek için tıklayınız

KÖY OKULLARI

KÖY NORMAL İLKÖĞRETİM OKULLARI

KÖYÜN ADI

Öğretim Şekli

K.tipi

1998-1999-2000-2001 Öğrenci sayısı

2002-2003 Öğrenci sayısı

KÖY NÜFUSU  90-97-200

 

Sınıf öğretmeni

Branş öğretmeni

Hizmetli

Derslik sayısı

Merkez ilçeye uzaklığı

Abdalata İlköğretim okulu

N

B

216-250-278-283

281

910-818-936

5

9

1

11

18

Büyükdivan İlköğretim Okulu

N

B

96-114-121-117

91

821-612-698

5

3

1

8

35

Büyükdüvenci İlköğretim Ok.

N

A

270-311-335-321

317

2021-1347-1798

7

6

1

12

22

Cemilbey İlköğretim Okulu

N

 

156-196-150-134

110

315-193-197

6

4

1

8

23

Eskice İlköğretim Okulu

N

B

244-259-274-291

234

1448-1408-2023

6

5

1

10

23

Güney İlköğretim Okulu

İ

 

87-76-78-74

119

708-627-628

2

5

0

5

17

İnalözü İlköğretim okulu

N

 

175-193-118-132

124

645-472-496

5

3

0

10

55

Kalehisar Ş.A.Kantemir İÖO.

N

B

327-369-346-324

282

0-1969-2010

8

4

1

14

47

Karahisar Ş.S.Yılmaz İÖO.

N

 

88-89-125-121

112

1319-743-815

5

3

0

8

37

Kınık İlköğretim Okulu

N

A

273-336-249-260

228

754-657-643

4

3

1

11

25

Konaklı İlköğretim Okulu

N

A

284-319-262-253

245

1707-2060-1761

7

4

1

12

25

Ovasaray ş.Arslan Eren İÖO.

N

 

89-80-313-313

337

907-774-1480

5

8

1

15

15

Sarimbey İlköğretim Okulu

N

B

84-112-142-153

148

235-331-309

5

5

1

8

20

Seydim İlköğretim Okulu

N

A

374-407-351-357

348

2100-1429-1383

6

5

2

11

23

Türkler İlköğretim Okulu

N

B

222-285-297-278

297

660-757-768

6

7

1

13

15

 

MERKEZ İLÇE

 

KÖY BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF İLKÖĞRETİM OKULLARI

 

S.  NO

OKULUN ADI                           ÇORUM-MERKEZ İLÇE

ÖĞ. ŞEK

ÖĞRENCİ SAYISI

NÜFUSU  90-97-200

ÖĞRET.SAYISI

 

1998-1999-2000-2001

2002-2003

öğretmen

derslik

İlçeye uzaklıkları.

22

Celilkırı B.S.İlköğretim Okulu

N

32-33-29-30

31

440-377-358

2

3

4

23

Çakır B.S.İlköğretim Okulu

N

33-30-27-27

24

329-349-268

2

2

31

24

Çalıca B.S.İlköğretim Okulu

N

47-44-46-35

37

550-508-449

2

3

25

25

Çalkışla B.S.İlköğretim Okulu

N

26-29-33-26

18

250-214-192

1

2

24

26

Çaltıcak B.S.İlköğretim Okulu

N

58-54-54-55

62

669-396-486

2

3

44

27

Çalyayla B.S.İlköğretim Okulu

N

52-41-33-33

26

792-492-425

1

2

32

28

Çanakçı B.S. İlköğretim Okulu

N

43-36-39-38

36

710-545-447

2

2

17

29

Çatak B.S.İlköğretim Okulu

N

24-22-19-20

18

279-261-228-

1

2

19

30

Çıkrık İlköğretim Okulu

N

74-100-24-15

14

0-1150-430

1

5

46

31

Çeşmeören B.S.İlköğretim Okulu

N

34-27-27-24

19

270-280-306

2

2

19

32

Çobandivan B.S.İlköğretim Okulu

N

31-28-28-27

29

387-307-257

2

2

30

33

Çukurören B.S.İlköğretim Okulu

N

23-21-1718

17

354-293-258

1

2

17

MERKEZ İLÇE

 

KÖY BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF İLKÖĞRETİM OKULLARI

 

S.  NO

OKULUN ADI                           ÇORUM-MERKEZ İLÇE

ÖĞ. ŞEK

ÖĞRENCİ SAYISI

NÜFUSU  90-97-200

ÖĞRET.SAYISI

 

1998-1999-2000-2001

2002-2003

öğretmen

derslik

İlçeye uzaklıkları.

22

Celilkırı B.S.İlköğretim Okulu

N

32-33-29-30

31

440-377-358

2

3

4

23

Çakır B.S.İlköğretim Okulu

N

33-30-27-27

24

329-349-268

2

2

31

24

Çalıca B.S.İlköğretim Okulu

N

47-44-46-35

37

550-508-449

2

3

25

25

Çalkışla B.S.İlköğretim Okulu

N

26-29-33-26

18

250-214-192

1

2

24

26

Çaltıcak B.S.İlköğretim Okulu

N

58-54-54-55

62

669-396-486

2

3

44

27

Çalyayla B.S.İlköğretim Okulu

N

52-41-33-33

26

792-492-425

1

2

32

28

Çanakçı B.S. İlköğretim Okulu

N

43-36-39-38

36

710-545-447

2

2

17

29

Çatak B.S.İlköğretim Okulu

N

24-22-19-20

18

279-261-228-

1

2

19

30

Çıkrık İlköğretim Okulu

N

74-100-24-15

14

0-1150-430

1

5

46

31

Çeşmeören B.S.İlköğretim Okulu

N

34-27-27-24

19

270-280-306

2

2

19

32

Çobandivan B.S.İlköğretim Okulu

N

31-28-28-27

29

387-307-257

2

2

30

33

Çukurören B.S.İlköğretim Okulu

N

23-21-1718

17

354-293-258

1

2

17

MERKEZ İLÇE

 

KÖY BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF İLKÖĞRETİM OKULLARI

 

S.  NO

OKULUN ADI                           ÇORUM-MERKEZ İLÇE

ÖĞ. ŞEK

ÖĞRENCİ SAYISI

NÜFUSU  90-97-200

ÖĞRET.SAYISI

 

1998-1999-2000-2001

2002-2003

öğretmen

derslik

İlçeye uzaklıkları.

34

Dağkarapınar B.S.İlköğretim Ok.

N

39-31-30-26

17

370-318-290

1

2

29

35

Değirmendere  B.S.İÖO.

N

78-76-79-82

84

710-579-594

4

2

30

36

Delibekiroğlu B.S.İlköğretim Ok.

N

20-17 - 12-17

14

225-187-144

1

2

36

37

Deliler B.S.İlköğretim Okulu

N

37-36-32-37

34

325-333-442

3

2

13

38

Denizköy B.S.İlköğretim Okulu

N

70-60-61-65

69

524-534-549

2

2

41

39

Dutköy B.S.İlköğretim Okulu

N

22-12 - 14-15

11

354-115-184

1

2

36

40

Elicek B.S.İlköğretim Okulu

N

22-19-13-11

10

278-208-179

1

2

40

41

Elmalı B.S.İlköğretim Okulu

N

26-20-23-29

27

446-340-327

1

2

9

42

Erdek B.S.İlköğretim Okulu

N

33-32-24-20

19

256-247-198

1

1

28

43

Eskiekin B.S.İlköğretim Okulu

N

10-10 -  12-13

15

253-277-296

1

1

3

44

Eskiköy-Eğridere B.S.İÖO.

N

16-14-15-12

14

 

1

1

46

45

Eşençay B.S.İlköğretim Okulu

N

55-42-36-37

25

788-545-474

1

7

51

46

Eymir B.S.İlköğretim Okulu

N

27-29-33-29

25

305-328-259

2

2

25

47

Ferhatlı B.S.İlköğretim Okulu

N

26-24-22-20

19

415-291-314

1

2

42

48

Feruz B.S.İlköğretim Okulu

N

26-25-30-27

28

426-326-316

2

3

28

MERKEZ İLÇE

 

KÖY BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF İLKÖĞRETİM OKULLARI

 

S.  NO

OKULUN ADI                           ÇORUM-MERKEZ İLÇE

ÖĞ. ŞEK

ÖĞRENCİ SAYISI

NÜFUSU  90-97-200

ÖĞRET.SAYISI

 

1998-1999-2000-2001

2002-2003

öğretmen

derslik

İlçeye uzaklıkları.

49

Gemet B.S.İlköğretim Okulu

N

10-11 -  13-13

13

89-115-81

1

1

25

50

Göcenovacığı B.S.İÖO:

N

38-37-37-39

33

456-402-378

2

3

34

51

Güvençli B.S.İlköğretim Okulu

N

0-20-20-17

15

199-178-168

1

1

19

52

Güzelyurt B.S.İlköğretim Okulu

N

0-0-13-14

12

0-151-169

1

1

18

53

Hacıahmetderesi B.S.İÖO.

N

27-29-28-20

20

251-254-250

1

2

49

54

Hacıbey B.S.İlköğretim Okulu

N

12-16 - 11-12

10

308-223-202

1

1

38

55

Hacıpaşa B.S.İlköğretim Okulu

N

27-30-23-13

14

223-158-201

1

2

16

56

Hamamlıçay B.S.İlköğretim Ok.

N

41-40-38-36

35

406-391-353

2

2

14

57

Hankozlusu B.S.İlköğretim Ok.

N

58-58-53-47

45

502-412-426

2

2

52

58

Harmancık B.S.İlköğretim Okulu

N

21-22-21-19

19

253-247-187

1

1

24

59

İğdeli B.S.İlköğretim Okulu

N

63-58-61-50

44

0-638-632

2

2

46

60

İğdeli-Kızılkır B.S.İÖO.

N

27-25-21-23

21

 

1

2

48

61

İnalözü-Sülüklü B.S.İÖO.

N

0-21-20-19

17

 

0

1

51

62

İsmail B.S.İlköğretim Okulu

N

0-0-13-11

12

195-169-166

1

1

16

MERKEZ İLÇE

 

KÖY BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF İLKÖĞRETİM OKULLARI

 

S.  NO

OKULUN ADI                           ÇORUM-MERKEZ İLÇE

ÖĞ. ŞEK

ÖĞRENCİ SAYISI

NÜFUSU  90-97-200

ÖĞRET.SAYISI

 

1998-1999-2000-2001

2002-2003

öğretmen

derslik

İlçeye uzaklıkları.

83

Mislerovacığı B.S.İlköğretim Ok.

N

0-0-10-11

7

493-318-2170

1

3

38

84

Morsümbül B.S.İlköğretim Okulu

N

20-20-20-16

18

318-233-217

1

2

23

85

Mühürler B.S.İlköğretim Okulu

N

29-32-27-19

19

244-204-197

1

1

24

86

Narlık B.S.İlköğretim Okulu

N

35-27-17-20

11

493-303-226

1

1

45

87

Ovakarapınar B.S.İÖO.

N

20-23-20-25

30

448-391-490

2

2

13

88

Öksüzler B.S.İlköğretim Okulu

N

17-20-19-18

20

0-157-140

1

1

40

89

Ömerbey B.S.İlköğretim Okulu

N

21-20-16-18

13

373-280-270

1

2

10

90

Kuruçay Güzelyayla

N

0-0-10-10

9

270-147-175

1

1

43

91

Palabıyık B.S.İlköğretim Okulu

N

36-36-39-44

48

972-749-2071

2

5

15

92

Pembecik B.S.İlköğretim Okulu

N

19-15 - 12-12

15

287-209-209

1

2

30

93

Salur B.S.İlköğretim Okulu

N

47-44-35-32

26

515-397-455

3

2

44

94

Saraylı B.S.İlköğretim Okulu

N

26-22-20-17

17

536-441-502

1

1

20

95

Sarışeyh B.S.İlköğretim Okulu

N

16-18-17-19

13

382-290-278

1

2

23

96

Serban B.S.İlköğretim Okulu

N

33-32-23-20

22

374-297-304

1

1

25

97

Serpin B.S.İlköğretim Okulu

N

19-18-16-13

20

274-260-236

1

1

12

98

Sırıklı B.S.İlköğretim Okulu

N

16-14-22-27

23

283-200-201

1

2

21

99

Şahinkaya B.S.İlköğretim Okulu

N

22-17-18-16

13

528-257-275

1

2

50

100

Şekerbey B.S.İlköğretim Okulu

N

39-40-32-33

31

402-353-304

3

2

16

101

Şendere B.S.İlköğretim Okulu

N

0-0-11-12

11

231-154-164

1

1

58

102

Şeyhhamza B.S.İlköğretim Ok.

N

22-19-20-26

24

205-235-220

2

2

21

103

Şeyhmustafa B.S.İlköğretim Ok.

N

22-22-21-28

22

443-378-347

1

2

25

MERKEZ İLÇE

 

KÖY BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF İLKÖĞRETİM OKULLARI

 

S.  NO

OKULUN ADI                           ÇORUM-MERKEZ İLÇE

ÖĞ. ŞEK

ÖĞRENCİ SAYISI

NÜFUSU  90-97-200

ÖĞRET.SAYISI

 

1998-1999-2000-2001

2002-2003

öğretmen

derslik

İlçeye uzaklıkları.

104

Tarhan B.S. İlköğretim Okulu

N

 

11

 

0

3

 

105

Taşpınar B.S.İlköğretim Okulu

N

16-21-19-21

17

165-175-168

2

1

30

106

Tatar B.S.İlköğretim Okulu

N

0-0-16-18

19

337-267-229

1

2

21

107

Teslim B.S.İlköğretim Okulu

N

33-34-27-28

24

268-309-261

2

2

23

108

Turgut B.S.İlköğretim Okulu

N

0-0-26-18

13

263-233-220

1

2

12

109

Türkayşe B.S.İlköğretim Okulu

N

15-21-17-16

12

257-249-216

1

2

24

110

Uğrak B.S.İlköğretim Okulu

N

31-21-28-24

31

309-282-267

1

2

17

111

Üyük B.S.İlköğretim Okulu

N

99-88-82-92

85

702-715-753

4

3

14

112

Yakuparpa B.S.İlköğretim Okulu

N

12-14  - 11-14

15

291-211-217

1

2

20

113

Yaydiğin B.S.İlköğretim Okulu

N

30-28-27-31

43

405-449-448

2

2

7

114

Yoğunpelit B.S.İlköğretim Okulu

N

39-35-34-24

26

486-399-360

2

2

18

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 GÜRSEL YAYINEVİ adına tüm hakları saklıdır. M.S.G.

 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Bir sonraki sayfaya gitmek için tıklayınız

 
 

 07

Kitap içindekiler bölümüne dönmek için tıklayınız

Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız

Bir sonraki sayfaya gitmek için tıklayınız

 ORTA ÖĞRETİM

              İdadi mektepleri 1924 MSGÜtarihinde orta okul hali ne getirildikten 3 yıl sonra Çorum Orta okulu adı altında 1 okul MSGÜolarak  öğretimine  devam  etti. Çorum  Orta okulu 1946 -1947 öğretim yılına kadar müstakil olarak çalıştı, bu tarihten sonra orta okulun bünyesinde liseyi görmekteyiz.<1>1924-1927 tarihleri arasında Çorum Orta okulunda;10 öğretmen,140 erkek öğrenci 10  kız öğrenci bulunmaktaydı.1966-1967 öğretim yılında ikinci  bir  orta okul olarak  Eti Orta MSGÜokulunu görmekteyiz, Çorum Lisesinden ayrılarak orta okul olan bu okulun ; 26  öğretmen,1402  erkek  öğrenci ve 313 kız öğrenci bulunmaktaydı. 1969- 1970  öğretim  yılında   merkez ilçeye  Atatürk  Orta  okulu açıldı,bu iki orta okulda 47 öğretmen 2110 erkek öğrenci ve 443 kız öğrenci öğretim  görmekteydi. <2> 1996 - 1997  öğretim  yılında  ise merkez  ilçede 5 lise bünyesi dahil 10760 öğrenci öğrenimine devam etmektedir.<3>

Eğitim  uygulamalarıMSGÜ iki kademeli örnek okulların açılması ile ilköğretim okulları açma kararıyla,bazı  ilk okullar bünyelerinde  orta  okul olarak iki kademeli olarak öğrenimlerine devam ettiler. Yeni yapılan okullarMSGÜ  bu kapsamda eğitim yapmaları ile Çorum genelinde 1996-1997 öğretim yılında ; 17 bağımsız orta okul, 68  ilköğretim okulu ve 24 lise bünyesinde olmak üzere 109 orta okul öğretim vermekteydi.<4>1997- 1998 öğretim yılında yeni Öğretim Kanunu ile bazı okulların isimleri ile bazı okulların birleşmesi dışında bütün ilk okullar ilköğretim  okulu haline getirildi. Bunlar ; Atatürk İlk okulu Başöğretmen  ilköğretim  okulu, Atatürk  Orta okulu Atatürk İlk öğretim okulu,Bahçelievler Orta okulu Dumlupınar İlk okulu ile birleştirilerek  Dumlupınar   İlköğretim okulu, Yunusemre ile  Doktor  Sadık  ilk okulları birleştirilerek Doktor Sadık  İlköğretim  okulu  adını  aldılar. Eti  Orta okulu ise Eti Lisesi oldu.

1949 -1950 öğretim yılında Çorum Lisesinde 25 öğretmen,137 erkek öğrenci,14 kız öğrenci bulunmakta idi. 1969-1970 öğrenim yılında Çorum  genelinde  3  lise bulunmakta olup,939 erkek 178 kız öğrenci, 1971-1972 öğrenim yılında 5  lise olup, 1355 erkek, 286 kız öğrenci <5> ve  1996 - 1997 öğrenim yılında Çorum genelinde 51 lise ile 18.420  öğrenci  öğrenim görmektedir.<6>

Orta  öğretim ilimizin mevcut ilçe,belde ve köylerde ihtiyaca göre  açılmaları tarih sırası ile şöyledir : 1924 Çorum Orta okulu,1933 İskilip Orta  okulu, 1941 Çorum Kız Sanat Enstitüsü,1943-44 Çorum Erkek Sanat Orta okulu,1943-44 Kız Sanat Orta okulu,1948-49 Sungurlu Orta  okulu, 1949-50  Osmancık Orta okulu, 1951-52 Alaca Nedim Turgay Orta okulu,1952-53 Kargı  Orta okulu, 1953  Çorum  İmam Hatip  Okulu,1953 Mecitözü  Orta okulu,1955 Çorum İlköğretmen Okulu, 1965-66 Bayat Orta okulu,1965-66 Sağlık Okulu,1966 1966 -67 Ortaköy Orta okulu,1967 Çorum Ticaret Lisesi, 1967-68   Dodurga  Orta okulu, 1967-68  Sungurlu Lisesi, 1968-69  Boğazkale  Orta  okulu, 1970-71 Ce-milbey Bucağı Orta okulu,1970-71 İskilip Lisesi,1970-  71 İskilip Sanat Enstitüsü,  1970-71 Kargı Hacıhamza  Orta  okulu, 1970 - 71  Karaören  Orta okulu,1970-71 Osmancık  Lisesi ,1970-71 Seydim Orta okulu,1970 -71 Uğurludağ  Orta okulu,1971-72 Alaca,İskilip,Mecitözü, Osmancık, Sungurlu  Akşam  Sanat Kız Okulları, 1971-72 Alaca Lisesi, 1971-72  Başpınar Orta  okulu, 1972-73 Laçin Orta okulu,1972-73 Çampınar Köyü Orta okulu,1972-73 Çıkrık Köyü Orta okulu,1972-73 Çam pınar   Köyü  Orta  okulu, 1972-73  Yeniçamlıca  Orta okulu,1972-73 İskilip Kız Sanat Orta okulu,1973 Küre Köyü Orta  okulu, 1973-74  Kargı Lisesi, 1973-74 Mecitözü Lisesi,1973-74  Merkez  İlçe  Akşam Kız Sanat  Okulu,1966 Çorum Kız İmam Hatip Lisesi ile öğretime devam edildi. Çorum merkez ilçede ;Cumhuriyet Lisesi,Fatih Lisesi,1984 Anadolu Lisesinin açılması ile Ana dolu Lisesi bünyesinde 1992 tarihinde Anadolu Öğret men Lisesi  ve  1996-97  öğretim yılında Anadolu Fen Lisesi  açılmış,geçici olarak Cumhuriyet Lisesi bünye-sinde  Anadolu  İmam Hatip Lisesi ile ilçelerde  Alaca  Anadolu Lisesi,Merkez ilçe  Çok Programlı Lise,Alaca Çok  Programlı  Lise, Alaca  İmam  Hatip Lisesi,Alaca Kız Meslek Lisesi, Boğazkale Lisesi,Bayat Lisesi, Bayat Çok Programı  Meslek  Lisesi, İskilip  İmam  Hatip Lisesi,İskilip Sağlık  Meslek  Lisesi, Laçin Lisesi,Narlı Çok Programlı Lise,Oğuzlar Lisesi,Ortaköy Lisesi, Osmancık  Anadolu Lisesi, Osmancık İmam Hatip Lisesi, Osmancık Kız Meslek Lisesi, Sungurlu  Anadolu Lisesi, Sungurlu Endüstri  Meslek Lisesi,Sungurlu Ticaret Lisesi,Sungurlu Sağlık Lisesi,Uğurludağ Lisesi olarak tespit edebildim.

 

<1>İ.Sabuncuoğlu Çorum Tarihine Ait Derlemelerim II.C.

<2> 1967 ve 1973 Çorum İl Yıllıkları

<3> Bakınız bu konunun 5.Levha.        

<4> Bakınız bu konunun 7.Levha.

<5>1967 ve 1973 Çorum İl Yıllıkları.

<6> Bakınız bu konunun 8.Levha.

 

8.Levha

 

1997-1998 Çorum Milli Eğ. Md. Genel Lise

okul ve öğrenci öğretmen istatistiği

Lise  Sayısı

18

Anadolu Lisesi Sayısı

4

Anadolu Lisesi Sayısı

4

Fen Lisesi Sayısı

1

Anadolu Öğretmen Lisesi Sayısı

1

Genel Lise Toplamı

24

Endüstri Meslek Lisesi

4

Teknik Lise Sayısı

1

Kız Meslek Lisesi Sayısı

5

Ticaret Meslek Lisesi Sayısı

2

Anadolu Ticaret Lisesi Sayısı

1

İmam Hatip Lisesi Sayısı

5

Anadolu İmam Hatip Lisesi Sayısı

1

Çok Programlı Lise Sayısı

8

Meslek Lise Sayısı

27

Özel Lise Sayısı

1

Genel ve Mesleki Lise Sayısı

52

Genel Lise Öğrenci Sayısı

9064

Mesleki Lise Öğrenci Sayısı

7632

Genel Lise Öğrenci Toplam Sayısı

16.696

Kültür Dersleri Öğretmen Sayısı

1233

Meslek Dersleri Öğretmeni Sayısı

431

Lise Öğretmen Toplam Sayısı

1664

 

MERKEZ

  2002-2003 ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRENİM İSTATİSTİKİ

 

OKULUN ADI                           ÇORUM-MERKEZ İLÇE

ÖĞR.ŞEK.

K.TİPİ

ÖĞRENCİ SAYISI

ÖĞRETMEN

PERS.SAYISI

DERS.  SAY.

1998-1999-2000-2001

2002-2003

 

HİZM.

MEMUR

 

Atatürk Lisesi

İ

A

1624-1730-1763-1856

1899

99

15

3

37

Cumhuriyet Lisesi

İ

B

838-838-906-1090

1168

46

3

0

21

Eti Lisesi

İ

A

1480-1556-1717-1655

1591

80

7

1

25

İnönü Lisesi

N

 

0-0-0-381

560

18

3

1

21

Fatih Lisesi

İ

A

562-466-525-654

686

33

4

0

20

Mehmetcik Lisesi

N

 

0-0-159-352

605

32

3

0

21

Mimar Sinan Lisesi

N

B

297-303-335-357

418

29

5

0

14

Anadolu Lisesi

N

A

434-504-717-719

689

61

7

1

25

Fen Lisesi

N

B

156-233-230-264

279

19

4

1

16

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

N

 

0-0-28-71

113

7

2

0

12

Anadolu Öğretmen Lisesi

N

B

321-389-443-436

381

29

6

1

22

Endüstri Meslek Lisesi

N

A

709-666-579-720

884

119

12

3

25

Kız Meslek Lisesi

N

A

216-244-181-346

472

79

6

1

16

Ticaret Meslek Lisesi

N

A

1044-1020-972-858

1060

64

8

2

32

Anadolu Otel.ve Tur.Mes.Lis.

N

B

30-53-67-122

242

18

3

2

12

Anadolu İletişim Mes.Lisesi

N

B

48-92-112-116

93

15

3

1

12

İmam Hatip Lisesi

N

A

1241-786-427-257

303

45

11

1

25

Özel Murathan Lisesi

N

 

49-66-95-103

124

11

 

 

13

 

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 GÜRSEL YAYINEVİ adına tüm hakları saklıdır. M.S.G.

 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com

Önceki Sayfaya gitmek için tıklayınız