Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM

BU SİTE BİLGİLERİ corumlu.com KAYNAK GÖSTERİLEREK PAYLAŞABİLİRSİNİZ!

 
ALFABETİK DİZİNDE İNCELEYECEĞİNİZ BİYOGRAFİYİ HARFİNİ TIKLAYINIZ! Sonra bakacağınız isme tıklayarak gidiniz!
SOYADI VEYA SOYADI KANUNUNDAN ÖNCE ADI İLE BAŞLAYAN ALFABETİK DİZİNDİR!

H HARFİ

HACI Ahmet Efendi Osmancıklı
HACI Ali 
HACI Ali Arif b. Osman Çorumi
HACI Ali Baba
HACI Ali Müftü Çorumi
HACI Hasan Efendi b. Hacı İbrahim Efendi
HACI Hasan Efendi
HACI Kemal
HACI Karani
HACI Keyvan
HACI Mustafa Efendi
HACI Osman (Urbacı oğlu)
HACI Osman b. Mustafa Çelebi Çorumi
HACI Ömer b. Ahmed Muhammed Çorum
HACI Receb
HACI Yusuf
HACIRECEPOĞLU Fevzi  Receb
HAFIZ b. Hacı Ahmed Muhammed
HAFIZ Bahri Kayışzade Çorumi
HAFIZ Cemil b. Hasan Çorumi
HAFIZ Hüsnü İskilibi
HAFIZ Hıdır Hattatzade Çorumi
HAFİZİ
HAKKI (Mahlas) İbrahimHakkı
HALİL b. İbrahim Çorumi
HALİL b. Osman Elvançelebi Çorumi
HALİL b. Osman Çorumi
HAMDİ Ahmed Serbestzadı
HAMDULLAH Hamdi
HAN Dede
HANTİLİ
HARDAL Rıza
HARDAL Sevim
HASAN b. Ahmed Çorumi
HASAN b. Ahmed Üveyzzade Çorumi
HASAN b. Ahmed Yavsi
HASAN b. İbrahim Çorumi
HASAN Bahri Dede
HASAN Balım Sultan
HASAN Çelebi
HASAN Dede
HASAN Hilmi Çorumi
HASAN Hilmi b. Mustafa Çorumi
HASAN Hilmi Ceridolu Çorumi
HASAN Nazifi Çorumi
HASAN Nuri Çorumi
HASAN Nuri ibn-i İbrahim
HASAN Paşa Yedi Sekiz
HASIRCIOĞLU Bekir
HASİP
HASİP Efendi Osmancıklı
HATİPOĞLU Yasin
HATTUŞİL Hitit Kıralı I
HATTUŞİL Hitit Kıralı II
HATTUŞİL Hitit Kıralı III
HAVUS Dede
HICIR Dede
HOCA Ahmed Ve Hoca Yusuf
HORASANİ Abdulrezzak Sultan
HUZZİA Hitit Kıralı 
HÜSEYİN
HÜSEYİN b. Ahmed Çorumi
HÜSEYİN b. Hacı Muhammed Çorum
HÜSEYİN b. Hacı Yusuf Çorumi
HÜSEYİN b. Mustafa Çorumi
HÜSEYİN Gazi
HÜSEYİN Gazi Alaca
HÜSEYİN Necip b. Hasan Çorumi
HÜSEYİN İbn-i Hacı İsmail Çorumi
HÜSEYİN İbn-i Vasıf Bahri Çorum
 

 

 
 
 
 

 

 

 
HACI Ahmet Efendi Osmancıklı 1856- <Müderris>

SAYFA BAŞINA GİT

Osmancıklı Cemal oğlu Mustafa Ağa'nın oğlu olup 1856 yılında doğmuştur. Osmancık'ta Sıbyan Mektebi'nden sonra Sille'ye giderek Hacı Hafız Mehmet Efendi Medresesi'nde İsmail Nazifi Efendi'den icazet aldı, müderris oldu. Osmancık'a dönerek talebe okutmaya başladı. 1902 yılında yaptırmakta olduğu medrese için Mehdilli'ye ağaç kesmeye gidince orada öldü. Ağaçlarla birlikte cenazesi Osmancık'a getirilerek defnedildi.(Müderris Ahmet Efendi'nin Oğlu Mehmet Efendi Çanakkale'de şehit olmuştur.)
 
 
 
 
 
 
 
HACI Ali ?-? <Kütüphane Vakfeden>

SAYFA BAŞINA GİT

1170 Hicri senede;Çorum’un Akpınar mahallesi sakinlerinden Müderris Hacı Ali efendi Kurdoğlu Medresesi sokak hududunda,yontulmuş taştan muntazam metin bir kütüphane binası muhtelif kitaplarını ve malikanesini tahsis etmiştir.(Eskişehir sicil defteri 96.sayfa)
 
 
 
 
 
 
 
 
HACI Ali Arif b. Osman Çorumi 1806-1863 <Hattat-Müderris>

SAYFA BAŞINA GİT

Çorum’da doğdu. Leblebicioğullarından Müftü Hacı Osman efendinin oğludur. Öğrenimini medresede yaptı. İstanbul’a gitti. Çorum’a gelince Kurdoğlu Medresesinde Müderrisliğe beşledıı. Siyasi nedenlerle Sivas’a sürüldü. Sekiz yıl sonra Çorum’a döndükten bir müddet sonra vefat etti.
Münşeat ve divan-ı eşâr, Risale-i mevaiz, Hasan Paşa Kütüphanesinde yazma eseri bulunmaktadır  İrşad-ı akl-ı selim, Demirbaş No:3385, Kıtab-ı menasık-ül hac, Demirbaş No:1539 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
 
HACI Ali Baba :

SAYFA BAŞINA GİT

Kendisi Şerbetçioğlu olarak tanınmaktadır. Halen bulunan Mevlevi dergahı denilen tekke Nakşibendiye iş yerinde yatmak ta olup,  ismi geçen Yusuf Bahri hazretlerinin halifesidir . Vefaat edince üzerine türbe inşaa edilmemesini vasiyet etmiştir . Vefatında vasiyeti unutularak kargir gubbeli bir türbe yaptırılmış ise de, gubbe yıkılmıştır. Bunun üzerine bir kulübe gibi etrafı açık,kar ve yağmurdan korunması için bir çatı ile kapatılmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
 
HACI Ali Müftü Çorumi  <Yazar>

SAYFA BAŞINA GİT

Mecmua-i arifiyye, Hasan Paşa Kütüphanesinde yazma eseri bulunmaktadır
 
 
 
 

 

 

HACI Hasan Efendi b. Hacı İbrahim Efendi ?-? <Müderris>

SAYFA BAŞINA GİT

Çorumlu olduğu bilinmektedir. Müderrislik yaptığı ve icazet vermiştir. Doğum ve olum tarihleri bulunamamıştır.
 
 
 
 
 
 
 
 
HACI Hasan Efendi (Evci Köyü 1957-1929)

SAYFA BAŞINA GİT

1857 yılında Sungurlu ilçesine bağlı Evci köyünde doğmuştur. On altı yaşında iken tek başına Samsun üzerinden İstanbul’a gitmiş, orada Atik Ali Medresesi’nde okuyarak. Müderrislik icazetnamesi almıştır. İstanbul’da kalması istenilmiş ise de yakalandığı yılancık hastalığı nedeniyle köyüne dönmüş, burada devletten izinli bir medrese açmıştır. Birinci Dünya Savaşı’na kadar otuz yıl medresesinde üç yüzden fazla öğrenci yetiştirmiş, verdiği vaaz ve fetvalarla geniş bir şöhret kazanmıştır. Ayrıca çok sayıda kitaptan oluşan bir kitaplık kurmuştur. Medrese arkadaşı Tortumlu Musa Kâzım Efendi şeyhülislâm olduğunda kendisini Yozgat müftülüğünü teklif etmişse de yaşlılığını ileri sürerek kabul etmemiştir. Meclis (Arapça), Necat-ül-Müminin (Türkçe) adlı iki kitap yazmıştır. İbadet ve i’tikatten bahseden Necat-ül-Müminin hem eski, hem de yeni harflerle uzun süre basılmıştır.
1929 yılında öldüğünde kitapları baş sağlığına gelen iki yüzden fazla din adamı tarafından tek kitap kalmamacasına yağmalanmıştır, Yozgat Müftüsü Mehmet Hulusi Akyol (Birinci dönem Yozgat mebusu) iki yaylı dolusu kitap götürmüştür.
Taş ve toprak olan mezarı şimdi Boğazkale ilçesine bağlı Evci beldesi mezarlığındadır.
 
 
 

 

 

 
 
HACI Kemal :

SAYFA BAŞINA GİT

İsmiyle anılan Hacı Kemal (şimdiki Yeniyol)mahallesinde Hançerlioğlu’nun evinde ahşabdan türbesinde yatmaktadır
 
 
 
 
 
 
 
HACI Karani:

SAYFA BAŞINA GİT

İskilip Merkez ilçede yatmaktadır.Muhammed bin eş-Şeyh Abdulbâki el-İskilibî Kastamonu’da mezarı bulunan Şeyh Şaban-ı Veli’nin halifelerinden olduğu bilinmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
HACI Keyvan :

SAYFA BAŞINA GİT

Aktarların kullandığı kesici alet manasında olan kısaltma ve yanlış telaffuz olduğu halde, : kendi adıyla anılan mahallede Kara Toprak’ın evin içerisinde yatmakta olup, ismi bilinmeyen bir zat daha Uncu Mahmud’un evinde yatmaktadır.
 
 
 
 
 
HACI Mustafa Efendi 1862-1947<Müderris-Müftü>

SAYFA BAŞINA GİT

1862 tarihinde Çorum Kınık köyünde doğduğu tahmin edilmektedir. Çocukluk döneminde köyünde çobanlık yaparken değneğini atarakeğitim görmek için Kayseri’ye gitti. Büyük Hacı Kasım Medresesinden medrese açabilir icazetnamesini alıp,Çorum’a gelerekmedrese açtı. Medreselerin kapatılmasından sonra Çorum’a Müftü olarak atandı. Arapça ve fıkıh bilgisi yüksekti,ahlaklı,mütevazı ve sakin bir zat idi. Bir ara Mutaflık ta yapmıştır. 1947 tarihinde vefat etti.
 
 
 
 
 
 
 
 
HACI Osman (Urbacı oğlu) ?-1212<Müderris>

SAYFA BAŞINA GİT

Urbacı zade diye meşhurdur. Amasya’da Müderrislik,Müftülük,Hatiplik yapmış, Telhis-i Münteha şerhi bulunmaktadır. Hicri 1212 tarihinde 20 Şaban Pazartesi günü vefat etmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
HACI Osman b. Mustafa Çelebi Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Menakıb-ı şeyh sinan,Demirbaş No:1504 Risale No:2 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
 
 
HACI Ömer b. Ahmed Muhammed Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Kavaidül Kur’an,Demirbaş No:218 Risale No:4 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
HACI Receb :

SAYFA BAŞINA GİT

İsmiyle anılan mahalde bulunan taşmektebin kıble tarafının bitişiğinde ahşab türbesinde yatmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
HACI Yusuf :

SAYFA BAŞINA GİT

Namıyla bilinen mahalde Hayrioğlu’nun evinde ahşab türbesinde yatmaktadır. Diğer ismi bilinmeyen bir zat ise Kaymak Haliloğlu’nun evinde yatmaktadır.
 
 
 
 
 
HACIRECEPOĞLU Fevzi  Receb : 1926-1982 <Milletvekili>

SAYFA BAŞINA GİT

Çorumda doğdu babası Mehmet İhsan  annesi Şefika  Lise Mezunu  Ticaret  ile uğraştı  Ticaretle uğraştı  XI. Dönem Çorum Milletvekili  Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 09.02.1992
 
 
 
 
 
 
 
HAFIZ b. Hacı Ahmed Muhammed Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Şerh-i müsteha,Demirbaş No:4417 Risale No:1 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 

 

 

 
HAFIZ Bahri Kayışzade Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Tarih-i Melik Danişmend Ahmed Gazi,Demirbaş No:9224 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 

 

 

 
 
 
HAFIZ Cemil b. Hasan Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Risale-i vucub,Demirbaş No:2973 Risale No:3 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 

 

 

 
 
HAFIZ Hüsnü İskilibi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Risale-i feraiz,Demirbaş No:4507 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 

 

 

 

 
 
HAFIZ Hıdır Hattatzade Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Miftah-ul münacaat,Demirbaş No:614 Risale No:1 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 

 

 
 
 
 
HAFİZİ ?-?  <Şair>

SAYFA BAŞINA GİT

            XIX.YY. Çorum’da yaşadı. Adı bilinmemektedir. Mahlas olarak “Hafizi” şiirlerinde kullanmıştır. Divan tarzındaki şiirleri; el yazması şiir mecmualarında bulunmaktadır. . 14. yy. Günümüze Çorumlu Şairler Antolojisinde üç şiiri yayınlandı.
 
 
 

 

 

 
 
HAKKI (Mahlas) İbrahimHakkı 1878-1906<Müderris-Şair>

SAYFA BAŞINA GİT

 
1876 tarihinde Çorum’da doğdu. Asıl adı İbrahim Hakkıdır. Öğrenimini Muzaffer Paşa Medresesinde yaptı,Babasından ve Seyyidhamza Hacı efendiden dersler aldı,babasının vefatı üzerine medreseye tayin olduktan bir müddet sonra 1906 tarihinde vefat etti. 14. yy. Günümüze antolojisinde beş şiiri yayınlandı.
 
 
 
 
 
 
 
 
HALİL b. İbrahim Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Mesail-i fıkhiyye,Demirbaş No:1558 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 

 

 
 
 
 
HALİL b. Osman Elvançelebi Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Şerh-i münyet el musalli,Demirbaş No:4267 Risale No:2 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 

 

 

 
HALİL b. Osman Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Risale-i bina, Demirbaş No:5354 Risale No:4,Risale-i irab, Demirbaş No:5354 Risale No:3,
Risale-i izhar, Demirbaş No:5354 Risale No:2,Risale-i kafiye, Demirbaş No:5354 Risale No:1
 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitablarıı vardır
 
 
 
 
 
 
 
HAMDİ Ahmed Serbestzadı 1864-1939>Müderris-Şair-Hiciv>

SAYFA BAŞINA GİT

Çorum İskilip İlçesi Ulaştepe mahallesinde 1864 tarihinde doğdu. Serbestzadı Hasan efendinin oğludur. İlk okulu ve Rüştiyeyi İskilip’te okudu. Kastamonu Medresesinde öğrenimine devam etti. Ahmed Mahir efendiden icazet aldı. Arapça,Farsça ve Fransızca’ya vakıftı. Manastır ve Hakkari’de muhasebecilik , Tosya ve Trabzon Mal Müdürlüğü yaptı. Trabzon’da iken Maliye Nazırı Cavit bey ile ilgili bir yergi şiiri yayımladı,bunun üzerine Hicaz’a Müfettiş olarak ve oradan Konya Defterdarlığına atandı,buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonra İstanbul Süleymaniye ve Fatih Medreselerinde tefsir ve fıkıh okuttu. Kurtuluş Savaşı zamanında tekrar memuriyete döndü. Ganaim-i Harbiye Komisyon Başkanlığında bulundu. Konya tasfiye komisyonu başkanı iken yaş haddinde tekrar emekli oldu. İskilip’e geldi,1939 tarihinde burada vefat etti. Eserleri; El yazması kitapları; Divan-ı Hamdi.Tefsir-i Beyzavi tercümesi (yedi cilt),Hiciv-name. Matbu kitapları; Diplomasiden Hikmet-i Siyasiye 1912. 14. yy. Günümüze antolojisinde beş şiirini yayınladı.
 
 
 
 
 
 
 
HAMDULLAH Hamdi (Akşemseddin’in oğul) 1449-1503 <Şair>

SAYFA BAŞINA GİT

Akşemseddin’in küçük oğludur. 1449 tarihinde Göyüncük’te doğdu. On yaşında iken babası Akşemseddin’in kaybetti. İyi bir öğrenim gördü,geniş edebiyat kültürü edindi. Bursa Çelebi Sultan Mehmed Medresesine Müderris oldu,bu sırada Şeyh İbrahim Tennuru’ye bağlandı.1503 tarihinde Göyüncük’te vefat etti. El yazma bir divanı vardır. Yusuf ile Züleyha,Leyla vü Mecnun,Tuhfet-ül Uşşak,Kıyafet Name ve Mevlüd mesnevilerinden oluşur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAN Dede :

SAYFA BAŞINA GİT

 
Ulu Camii civarında Enbiyaoğlu Hafız’ın evinde ahşabdan türbesinde yatmaktadır .Çokça burnu kanayan kimseler mum yakarak ziyaret ederler.Türbesinde bulunan kiremitin üzerine kan akıtılınca hemen kan akmasının kesildiği denenmiştir
 
 
 
 
 
 
 
 
HANTİLİ MÖ.1590-1560

SAYFA BAŞINA GİT

Hantili  MÖ.1590-1560  tahta çıktı. Ülkeyi genişletme ça balarında bulundu,Fırat  kıyısında  Aştara  ve Kargamış  şehirleriyle  savaştı.  Netrik şehrini ele geçirdi. Bu devre kadar  Hattuşaş  şehrinin surları yoktu. Gaşka  saldırılarından  kurtulmak  için Hantili zamanında şehrin etrafına surlar yaptırdı. Hantili  öldükten  sonra  veliaht    prensin tahta çıkması gerekirken başka bir prens  olan
 
 
 
 
 
 
 
 
HARDAL Rıza 1937-   <Şair-Yazarız>     

SAYFA BAŞINA GİT

Rıza Hardal 1937 yılında Çorum Kuşsaray Köyü'nde doğmuştur. Küçük yaşlarda annesini 7 yaşında da babasını kaybetmiştir. Amcası tarafından 1945-50 yılları arasında ilkokulu Kussaray Köyü'nde bitirmiştir.1950 yılında Ladik Akpınar Köy Enstitüsüne girmiş, 1 hafta sonra okulu terk etmiştir.Köyde çiftçilik ve çobanlıkla geçimini sağlamıştır. 
 15.12.1959'da evlenmiş.26.01.1960 da asker olmuştur. Vatani görevini Isparta' da yapmıştır.1962'de askerden dönmüştür. Döndüğünde çiftçilikle uğraşımı nı sürdürmüştür.15.03.1970 yılında Halk Eğitim Merkezine 657 Devlet Memurluğu Statüsüne girmiş, Halk Eğitim Folklor ve sosyal faaliyetleri yürütmüştür. Oğlu Ali Hardal ile halk oyunları öğreticiliği yapmış, 26 yıl 3 ay yurt içi turnelerine Çorum'u temsilen Hitit Folklor topluluğunu götürmüştür. Festivallerden bazıları 26 Ağustos 1971 Malazgirt Savaşının 900.yıl dönü-mü Festivali, Erzurum, Sivas Kongre şenlikleri, Ağrı, Artvin İllerinin Kurtuluşları, Edirne Kırkpınar Şenlikleri vs... buna benzer 26 yıl 67 ili dolaşmıştır.1995'de emekli olmuştur. 
Rıza Hardal bir okuma meraklısı olduğu için 3 oğlan 2 kız 5'ini de okutmuş eğitim öğretim katarına katmıştır. 
İlkokul çağlarından itibaren yazı yazmaya başlamış 500'ü aşkın ürünü vardır.Bunlar Avrupa'da, Ankara'da, Çorum da  yerel gazete, dergi ve bültenlerde yayınlanmaktadır. Çocukları Anadolu'nun çeşitli yörelerinde görev yaptığından uğraşılarım arasında, yurt içi gezilerinde araştırma yaparak yerel gazete ve radyolarda ürünlerini sergilemektedir.  Ç
Çorumlu 2000 Aylık Kültür Sanat Tarih ve Edebiyat Dergimizde http://corumlu2000aylik.dergisi.info ile Sarı Çiğdem Şiir Defteri'nde http://saricigdemsiir.dergisi.info    çalışmaları yayınlanmıştır.
 

 

 

 

 

HARDAL Sevim 1950 <Şair>

SAYFA BAŞINA GİT

01.01.1950 tarihinde Çorum Mecitözü ilçesi Sorhoğlan köyünde doğdu. Babası Mustafa, annesi Dudu hanımdır Dudu hanımın 16’tıncı çocuğunu 7. çocuğu olduğunda ilkokuldan sonra babası tarafından tarlada yardım eder diye okutulmamıştır.

            İlkokulu bitirdikten sonra Rıza Hardal ile evlenerek Kuşsaray köyüne gelin gitti. 3 oğlan 2 kız çocuğu sahibi olan Sevim Hardal eşinin Memur olmasından sonra Çorum’a yerleşmiştir. Eşinde esinlenerek şiir yazmaya başlamıştır. Türkü, mani ve şiir yazan şair Çocuklarının bulunduğu şehirlere eşi ile gezmeye gitmektedir.

Internet’te Yazarımız   http://corumlu2000.dergisi.info  , Sarı Çiğdem Şiir Defteri’nde http://saricigdem.dergisi.info   şiirlerim yayınlanma devam etmektedir
 
.
 
 
 
 
 
 
 
HASAN b. Ahmed Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Risale-i avamil,Demirbaş No:5316 Risale No:5,Risale-i avamil, Demirbaş No: 5323 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabları vardır
 
 
 
 
 
 
 
HASAN b. Ahmed Üveyzzade Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Zübde-i kelâm,Demirbaş No:1037,Şerh-i feraiz, Demirbaş No:4515 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabları vardır
 
 
 
 
 
 
HASAN b. Ahmed Yavsi Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Tabyin-ül meharim,Demirbaş No:483 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
 
 
HASAN b. İbrahim Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Risale-i hüceyne,Demirbaş No:2507 Risale No:1,Risale-i velediyye, Demirbaş No:2507 Risale No:5,Şerh-i kıyas-ı  Musaviyye, Demirbaş No:5044 Ri. No:1,Kıyas-ı mantık, Demirbaş No:5044 Risale No:2,Haşiye-i seyd-i şerif, Demirbaş No:5044 Risale No:3 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabları vardır
 
 
 
 
 
 
 
 
HASAN Bahri Dede:

SAYFA BAŞINA GİT

Mecitözü Merkez İlçe’de yatmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASAN Balım Sultan:

SAYFA BAŞINA GİT

Güney’e  altı saat mesafede Gazel Geçidi  ismi ile bilinen diğer   ismi  Balı  köyünde  taştan kargir  gubbenin içinde zevcesi ve oğulları  ile  beraber  topluca  yatmaktadırlar.
 
 
 
 
 

 

 
 
 
HASAN Çelebi:

SAYFA BAŞINA GİT

Bayat Merkez ilçede yatmaktadır
 
 
 
 
 
 
 
 
HASAN Dede:

SAYFA BAŞINA GİT

Mecitözü Köse Eyüp köyünde yatmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
HASAN Hilmi Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Risale-i besmele,Demirbaş No:2707 Risale No:15 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
 
HASAN Hilmi b. Mustafa Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Şerh-i irab,Demirbaş No:2628 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
 
 
HASAN Hilmi Ceridolu Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Cönk,Demirbaş No:25231,Cönk, Demirbaş No:25232 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabları vardır
 
 

 
 
 
 
 
 
HASAN Nazifi Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Fena şerhi,Demirbaş No:12879 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
 
 
HASAN Nuri Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

İlm-i hesap,Demirbaş No:4499,Kavaid-i kıyas, Demirbaş No:5044 Risale No:5,Kavaid-i sarf, Demirbaş No:3139 Risale No:2,Mesail-i edebiyye, Demirbaş No:4694 Risale No:1,Risale-i tahrir-i ulema-i İslâm, D.baş No:3139 Ri. No:3,Risale-i tarık el eda, Demirbaş No:2427 Risale No:2,Şerh-i kaside-i nuniyye, Demirbaş No:2945 Ri. No:3
Şerh-i kaside-i tantanariyye, D.baş No:2945 Ris. No:4,Şerh-i kıyas-ı Musaviyye, Demirbaş No:5044 Ri. No:4,Şerh-i risale-i zübde, Demirbaş No:4694 Risale No:2 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabları vardır
 
 
 

 

 

 
 
HASAN Nuri ibn-i İbrahim Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Edurru’l 226’lâ ,Demirbaş No:567 Risale No:1 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
 
 
HASAN Paşa Yedi Sekiz  H.1247-1320<Devlet Adamı>

SAYFA BAŞINA GİT

Hicri 1247 tarihinde Çorum’un Gülabibey mahallesinde Kayış köprüsü sokağında bulunan evde doğdu. Babası kılıççı ustası Hacı Mustafa ağa, annesi Kezban hatundur. Askere gidene kadar babasının yanında çalıştı. Çorum’da sanatıyla olduğu kadar avcılığı ile de ün saldı. Askerliğe bedel vererek katılmış, Kırım Muharebesinde bulunmuş, yaralılığından dolayı rütbesi onbaşılığa yükseltildi. Birliği İstanbul’a gelince zamanın seraskeri bu kahraman onbaşıyı çavuş yaparak mahiyetine aldı. Çavuş olduktan sonra seraskerden izin alarak Hacca gitti. Dönüşte bindikleri geminin geçirdiği kazada kaptana büyük yardımda bulundu. Geminin kaptanı ve hacıların bu yararlılığından dolayı, Sultan Mecid’e bir takdir dilekçesi vererek Hasan Çavuşun mükâfatlandırılmasını istediler. Sultan Mecid; Hasan çavuşun Mülazım Saniliğe terfi etmesi için ferman verdi ve serasker yardımcılığına yükseltti. Bu görevde çalışırken askerlikten istifa ederek Çorum’a geldi, kendi işiyle meşgul olarak münzevi bir hayat geçirmeye başladı. Çorum’a gelişinden iki sene sonra, İstanbul ,Bursa ve Balıkesir çevresini eşkıya sarmış,halk ve zaptiye çalışamaz duruma düşmüştü. Hasan ağaya, Balıkesir Zaptiye Tabur Ağalığı teklif edildi,Hasan ağa teklifi kabul etti ve az bir zaman içinde eşkıyayı ve padişaha karşı olanları temizleyerek büyük bir başarı elde etti. Sultan Aziz, bu başarılarından dolayı beşinci rütbeden nişanla Hasan ağayı taltifle İstanbul Beşiktaş Zabıtasına Memur tayin etti. Buradaki sadakatve vazifeşinaslığı Padişahın hoşuna giderek tekrar taltif alarak Eley Beyliği rütbesine tayin edildi. Bu sırada İstanbul ve çevresinde kalp para piyasayı doldurmuştu. Kalpazanları suç üstü yakalayarak Mirvalığa tayin edildi. Hasan paşa Sultan Azizin hal’ine kadar Beşiktaş’ta kaldı. Hal’den sonra Hasan paşa,Fatih Zabıta Memurluğuna atandı. 93 harbi başlayınca,İstanbul’da duramayan Hasan paşa,kendi isteği ile cepheye tayin istedi. Ali Saip paşa fırkasının birinci Livasına kumandan tayin edildi. Zibolçe’de mühim bir zafer kazandı. Bu başarısından dolayı,üçüncü rütbeden Osmanlı nişanı ile taltif edildi. Aleksanaç’a hücum eden Hasan paşa’nın mahiyeti kaleye ilk giren kuvvet oldu. İstanbul’dan gelen emirle mahiyetiyle Kafkas Cephesine gitmesi emredildi. Kafkas Cephesinde düşman kuvvetleriyle göğüs göğüse çarpışırken hasan paşa başından yaralandı. Tedavi amacıyla Gümüşhane’de iki ay kaldı. Bu sırada 93 harbi hezimetle sona erdi. Kumandanlar İstanbul’a çağırılarak Divanı Harp’e verildiler. Yargılanma sonucunda Hasan paşa vazifesini layıkıyla yaptığını ispat ederek berat etti. Padişah Sultan Hamit Han,Hasan paşayı eski görevine olan Beşiktaş Zabıta Memurluğuna iade etti. Vazifede iken,Hicri 1294 tarihinin Mayıs ayında,Çırağan Sarayındaki karışıklığı haber alarak,yalnız başına saraya koştu,saray kapıcısına karışıklığın sebebini sordu,kapıcı bilmediğini iddia etti,kapıcının elinde kalınca bir sopa vardı,sopayı elinden alarak saraya girdi. Sarayın içinde feci bir manzara vardı. Muhacir kıyafetli birçok adam, odadan odaya girerek padişahım çok yaşa diye bağırarak çapulculuk yapıyordu. Saray personeli sinmiş, şaşırmış vaziyetteydi. Bu sıra tanımadığı iki adam Sultan Murad’ın iki koluna girmiş onu sürükleyerek indirmeye çalışıyorlardı. Hasan paşa elindeki sopayla Sultan Murad’ın sağ kolundaki adamın başına şiddetle indirdi, adam yere düştü; sol kolundan tutan adamında kafasına sopayı indirdi. Sağ tarafta bulunan adam öldü. Öldürdüğü adam, Ali Suvavi,ikinci darbeyi vurduğu adam saMiş’li Salih’ti. Bu sırada askeri birlik gelerek sarayda bulunan merkezi, hasan paşada dahil olmak üzere tevkif ettiler. Tahkikat sonunda, paşa berat etti. Sultan Hamit tarafından taltif edilerek birinci rütbeden Mecidi, İkinci rütbeden Osmanlı nişanı takarak, Beşiktaş Muhafızı unvanını verdi. Muhafızlıkta iken Müşirliğe yükseltildi. 10 Teşrin 1320 tarihinde İstanbul Beşiktaş’ta vefat etti. Nüfus kayıtın da vefatı hakkında şu not vardır. Müşarun-ileyh (adı geçen) 10 Teşrin (onucu ay) 1320 senesinde, Der saadetti (İstanbul’da) eceli ile mev’ud (tabii ölüm ile) vefat etmiştir. Mevla gerekli rahmet eylesin. Cenazesi Beşiktaş Barboros Türbesinin yanına defin edildi. Yeni dikilen anıt nedeniyle mezarı sonradan buradan kaldırılmıştır. Çorum için oldukça faydalı işler görmüştür. Çorum’da saat kulesi, Ulu camisinin avlusunda kendi adıyla anılan bir kitaplık yaptırdı. Çorum gençlerinin okuması için gizli yardımda bulunuru. Hıdırlık camisinin onarımı için de yardımı vardır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIRCIOĞLU Bekir1905-<Şair>

SAYFA BAŞINA GİT

1905 tarihinde Çorum’da doğdu. Orta Ziraat Okulu mezunudur. Teknik ZiraatMüdürlüğünde Memur olarak çalıştı. Çorum’dan Sesler isimli şiir antolojisinde dört şiiri yayınlandı.
 

 

 

 
 
 
 
HASİP ?-H.1199<Şair>

SAYFA BAŞINA GİT

Çorum’da doğdu,Şeyh Atanın dervişlerinden olup,divançesi vardır. Arif Hikmet tezkiresinde ve Şevkat-ı Bağdadi tezkiresinde ismi geçmektedir. Hicri 1199 tarihinde vefat etti.
 
 
 
 
 
 
 
 
HASİP Efendi Osmancıklı 1890- <Hoca>

SAYFA BAŞINA GİT

1890 yılında Osmancık'ta doğdu. Cemaloğlu Hüseyin Ağa'nın küçük oğludur. İlk tahsilini abisi Mehmet Sait Efendi'den aldı. Konya Medreselerinde hafızlığını tamamlayarak icazet aldı. 1914 den itibaren Osmancık, Kamışlıöz ve Köylütolu Köyü camilerinde imamlık yaptı. 1937 de vefat etti. Osmancık'ta defnedildi.
 
 
 
 
 
 
 
 
HATİPOĞLU Yasin 1935-<Müftü-Milletvekili>

SAYFA BAŞINA GİT

1935 tarihinde Yozgat Sarıkaya Hamam Pazarı’nda doğdu. İlk öğretimini doğduğu yerde,orta öğrenimini Kayseri İmam Hatip Okulunda bitirdi. Ankara Merkez Vaizliği, 9/7/1962 tarihinde Çorum Alaca Müftülüğü’ne atandı , 26/9/1963 tarihinde bu görevden ayrılarak dışarıdan lise fark derslerini vererek AÜ Hukuk Fakültesi’ne kayıt oldu. Alaca Belediye Başkanlığı,Hak İşin kuruluşu ve Genel Başkanlığı,Milli Nizam Partisi Çorum İl Başkanlığı,MKYK üyeliği,1973 seçimlerinde Çorum MSP Milletvekili oldu. 1975 tarihinden bu güne kadar Milli Gazetede Neşter adlı köşe yazısı yazmaktadır. Birçok makale ve şiirleri yayımlanmıştır. 1980 tarihinde Şeriat Devleti kurma iddiasıyla tutuklandı,1991 tarihinde XIX. dönem RP Milletvekili olarak yapmakta iken TBMM Başkan Vekilliği ve Geçici Başkanlığında bulundu. 1995 tarihinde XX. dönem Çorum Millet Vekili seçilmiş,TBMM Başkan Vekilliği yapmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
HATTUŞİL Hitit Kıralı  I MÖ.1650-1620        

SAYFA BAŞINA GİT

    
I.Labarna nın oğlu  II. Labarna ya da I.Hattuşil MÖ.1650-1620 tarihinde tahta çıktı.  I. Hattuşil zamanı ile ilgili iki önemli belge bulunmaktadır. Bu belgelerin birisi Hititçe, diğeri ise Akatça yazılmıştır. Bu belge bir vasiyetname niteliğinde olup,  kralların tahta çıkış sıraları ve süreleri de yazılıdır. Bu belgelerden I.Hattuşil'in Güney Doğu Anadolu'ya inerek önce Halep'i, sonra Amik ovasında bulunan şehirleri ele geçirip ülkesini genişlettiği yazılıdır. I. Hattuşil  Kuşar  şehrinde  hastalanınca  her nedense  büyük  oğlu  Huzzia  yerine  küçük oğlu I.Murşil'i veliaht   göstermesi  kraliçe  ile  Huzzia' nın  I. Hattuşil'e karşı isyan etme girişiminde bulunmaları üzerine I.Hattuşil idareyi tekrar ele aldı. Ne  zaman ve  nerede  öldüğü  bilinmeyen I.Hattuşil'in yerine veliaht ilan edilen  I.Murşil  MÖ.1620-1590 tahta geçti.
 
 
 
 
 
 
 
HATTUŞİL II Hitit Kıralı II MÖ.1420 -1400

SAYFA BAŞINA GİT

            I. Arnuvanda'dan sonra tahta kardeşi, II.Hattuşil  MÖ. 1420 -1400tahta çıktı, tahta çıkınca Suriye tarafına sefer yapma zorunda kaldı. Devletine  bağlı olan bazı krallıklar ve Kizziwanta ülkesinin Hitit hakimiyetine  aldı.  Ülkede çıkan  karışıklıklar yüzünden tahta, oğlu III.  Tuthalya çıktı
 
 
 
 
 
 
 
 
HATTUŞİL Hitit Kıralı III MÖ.1275 -1250

SAYFA BAŞINA GİT

III. Hattuşul' in egemenliği altında bulunan şehirlere saldıran yeğenine hoşgörülü davrandı. Hattuşil'in elinde kalan  son iki şehir'e de saldıran yeğenine ancak 7 yıl dayanabildi ve  mecburen savaşmak zorunda kaldı. UrhiTeşup idaresinden  hoşlanmayan  bazı şehir beyleri Hattuşil'in tarafına geçtiler. Urti-Teşup'un bulunduğu  Şemuha şehrini Hattu şil kuşattı ve  şehri aldı. Urti-Teşup öl dürülerek hakkı olan tahta çıktı. MÖ.1275 -1250 Hattuşil  başşehrini  yine Hattuşaş'a taşıdı,diplomatik  evlenmelerle  komşuları ile dostluklar  kurdu.  Döneminde   karışıklık çıkmadı. Asur ar'ın Hititlere  bağlı Mitanni  devletine saldırmaya  hazırlandığı haberi üzerine, Hattuşil, II. Ramses'le Kadeş Barışını imzaladılar. Kadeş Barış Antlaşması 1269 tarihinde yapıldı. Tarihteki ilk barış antlaşmasıdır. Bu antlaşmanın bir kopyası Boğazköy/Hattuşa'da bulundu. İst. Ark. Mz. de sergilenmektedir.  Antlaşma metninde, iki kralın isimleri, soy ağaçları, dostluk ilişkileri, şahit olarak Hitit ve Mısır tanrılarının çağrılması, antlaşmayı bozacak olana lanet, koruyana mutluluk dilekleri yer almaktadır.
Mısır Mitanni devletinin Asurlar'ca alın ması neticesinde  Mısır'ın da tehlikeye  gireceği  görüşü  bu antlaşmanın gerekliliğini göstermektedir. Kadeş Barış   Antlaşması neticesinde Asurlu'lar savaşmaktan vaz geç tiler.
 
 
 
 
 
 
 
HAVUS Dede:

SAYFA BAŞINA GİT

Mecitözü Kozören köyünde yatmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
HICIR Dede :

SAYFA BAŞINA GİT

Şeyheyüp mahallesinde Çavuşoğlu’nun evinde yatmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOCA Ahmed Ve Hoca Yusuf :

SAYFA BAŞINA GİT

Emirahmed Mahallesinde kırklar medresesinin camii şerif bitişiğinde ahşab türbede yatmaktadırlar. Yağmur yağmadığı zaman yağmur duasına, şiddetli rüzgarın durması için, zelzele, çekirge istilası gibi felaketle meydana geldiğinde topluca gidilerek dua ve ziyaret edilir.
 
 
 
 
 
 
 
HORASANİ Abdulrezzak Sultan :

SAYFA BAŞINA GİT

Çakır(şimdiki Çepni) mahallesinde Taybırlıoğlu’nun evinde yatmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
HUZZİA Hitit Kıralı  MÖ.1530 -1525

SAYFA BAŞINA GİT

Huzzia  MÖ.1530 -1525tahta çıktı, kız kardeşinin  kocasını Telepinu'u rakibi  olarak  gördü   öldürtmek istediyse de muvaffak  olamadı.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÜSEYİN  1692-? <Aşık>

SAYFA BAŞINA GİT

Çorum Alaca Peçem köyündendir. Otuz yaşında iken 1722 tarihinde Safevi tahtında bulunan Şah II. Tahmasp’ın Afkan Üveysi hanedanlarından Şah Eşrefle İran tahtı için yaptığı savaşa katıldığı şiirlerinde geçmektedir. 1780’li yıllara kadar yurda dönünce yaşadığı sanılmaktadır. Kum babalı İbrahim,Alacalı Mehemmed gibi genç aşıklara yol göstermiştir. 14. yy. Günümüze antolojisinde on şiiri yayınlandı.
 
 
 

 

 
 
 
HÜSEYİN b. Ahmed Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Cedid-i feraiz,Demirbaş No:4501 Risale No:3 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
 
HÜSEYİN b. Hacı Muhammed Çorum <Hattat>i

SAYFA BAŞINA GİT

Risale-i tarimat,Demirbaş No:2458 Risale No:1 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
 
 
HÜSEYİN b. Hacı Yusuf Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Gencine-i râz,Demirbaş No:4783 Risale No:1,Hilye-i hakani, Demirbaş No:4783 Risale No:2 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
 
 
HÜSEYİN b. Mustafa Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Mesabih ül-sünne,Demirbaş No:3640 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 

 

 
 
 
HÜSEYİN Gazi :

SAYFA BAŞINA GİT

CamiiKebir (Ulu Camii civarı)mahallesinde Araboğlu Bekir’in evinde yatmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
HÜSEYİN Gazi Alaca:

SAYFA BAŞINA GİT

Seyyid Battal Gazi’nin babasıdır.Alaca’da Hüseyingazide yatmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÜSEYİN Necip b. Hasan Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Yusuf ile Züleyha,Demirbaş No:2144 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
 
 
HÜSEYİN İbn-i Hacı İsmail Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Şerh-i kaside-i el-hazreciyye,Demirbaş No:2117 Risale No:2 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
HÜSEYİN İbn-i Vasıf Bahri Çorumi  <Yazar>

SAYFA BAŞINA GİT

Risale-i tuti, Hasan Paşa Kütüphanesinde yazma eseri bulunmaktadır
 

 

SAYFA BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIP

Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM

BU SİTE BİLGİLERİ corumlu.com KAYNAK GÖSTERİLEREK PAYLAŞABİLİRSİNİZ!

 

1