Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM

BU SİTE BİLGİLERİ corumlu.com KAYNAK GÖSTERİLEREK PAYLAŞABİLİRSİNİZ!

 

MERKEZ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI

MAZLUMOĞLU HACI HALİL1875-1893
Mazlumoğlu Hacı Halil Efendi nin Belediye Başkanlığı Meşrutiyetten önceki zamana rastlar. Mazlumoğlu Hacı Ağa namı ile ünü dillerde kalmış olan bu kişinin temkinli, tedbirli ve iyi bir Belediye başkanı olduğunu çocukluğumuzdan beri işite gelmiş bulunuyoruz. Yedi sekiz Hasan Paşa ile yakınlığı olduğu söylenir. Hacı Halil Efendi kahvehaneleri sık sık temizlik yoklaması yapar ve bilhassa çatlak fincanları görünce hemen kırar atar ve ceza kesermiş.
 
 
KADİFEOĞLU ŞÜKRÜ
İhsan Sabuncuoğlu,:Tez söyleyişli,efendi tabiatlı, müşfik ve dili ile olsun yardımı sever bir insandı. Milli Kurtuluş Savaşı’nın son günlerinde vefat etmiştir
 
SACETTİNOĞLU ZARİF
İhsan Sabuncuoğlu : Çok günler kürk giyerdi. Halim selim bir görünüşlü idi. Manifatura mağazasını kardeşi ve ortağı idare eder, kendisi de Belediye Başkanlığı yapardı. Kabri,Hıdırlıkta Kerep Gazi Türbesi güneyinde Şeyhi Hacı Salih Efendinin yanında yatmaktadır.
 
 
BENDERLİOĞLU NURİ
              1923 tarihinde Nuri Bey’in zamanında, Samsun’da Mehamizadelerden 30 beygirlik Berliest marka bir benzinle çalışan kamyon motoru alınarak basit bir tesisatla kentin sokaklarını aydınlatılmıştır.
 
 
 
AKİF TEVFİK
İhsan Sabuncuoğlu: Birinci Cihan Harbinin ikinci senesinde Çorum’a Hastane Doktoru olarak geldi. Şimdiki Ticaret lisesi (Eski Sanat Okulu, Şimdi Müze ) binasında hastaneyi kurmuştur. Askeri Doktordu.Vazife icabı Şark cephesine gitti. Birinci Cihan Harbi’nin nıütarekesi günlerinde Çorum’a geldi. Çorum’a ilk özel muayeneyi açan Doktordur. Çok sevilen Arif Bey Belediye Reisliğine getirildi  Belediye Reisliğini çok devam ettiremeyerek çekildi.
Mesleğine Çorum dışın da devam etti. 8-10  sene sonra emekli olunca Çorum’a döndü. Özel muayenehane açtı. Çorum’da Kızılay Reisliğini birkaç sene parlakça idare etti.Akif Bey daha sonra İstanbul’a taşındı.
 
 
BAHA ÇORBACIOĞLU 1 Haziran 1950 - Aralık 1958 3. dönem
İhsan Sabuncuoğlu: Baha Bey’in zamanını ikiye ayırmak muvafık olur. Birinci devre,Velipaşaoğlu Şevket Bey’den kalan bir buçuk senelik müddet, ikinci devre ise, Pertev Beyden sonraki on altı senelik müddettir.
Velipaşaoğlu Şevket Bey’in ayrılmasından sonra, o zamanki kanunlar gereği Belediyeye 24 aza seçildi. Bu azalar içlerinden veya dışarıdan Belediye Reisi seçilecekti. Oylamaya 23 delege katıldı. Rey pusulaları açılınca, 12 oy Nazmi Tombuş’a 13 oy’da Baba Çorbacıcğlu’na  çıkarak Baha Bey Belediye Reisi oldu. Baha Bey Yozgat’da çalıştığı Ziraat Bankasın Memur olarak çalışıyordu. Buradan ayrılarak Çorum Belediye Reisliği makamına oturdu. İlk icraatı, Çorum Nafıa Müdürü olarak bulunan Mühendis Nusret Beye Çorum imar planı masraflar Belediyeye olmak üzere 500 lira ücretle verildi . Şehir planı çizildi . Encümenden planı çizen mühendisin ihtisası ve ehliyeti Dahiliye Vekaletince tasdikli midir, diye bir karar çıktı. Baba Bey planları alarak Ankara’ya gitti, Mühendisin ihtisas ve ehliyet tasdiki vekalette çıkmadığı için alel acele ikinci bir plan yaptırma teşebbüsüne girildiyse de, Belediye Reisliği seçimi yanaştığından ikinci plan tekamül etmemiştir.
Baba Bey’in birinci döneminde Çorum için önemli bir işi de Mahalle taksimatı 45 iken,12 mahalleye düşürme işidir .Şehitler Abidesini yaptırtmıştır. Baha Bey’in ikinci Belediye Reisliği döneminde Dr. Pedev Beyin Macar Mühendise yaptırdığı şehir planını bozdurdu. Menteş isimli olan Mühendise yeni bir şehir planı çizdirdi. Plan Encümende sokak genişliklerinin değiştirilmesi şartıyla kabul edildi. Ankara caddesi açılma çalışmalarına girişildi. Çimento Fabrikasını hisselerinin satılmasında Saha Bey’in önemli gayretleri oldu ise de fabrikanın kurulacağı yer hakkında acele davranarak, Çorum’un Çimento tozuna bulanmasına sebebiyet verilmiş olundu.
Ziraat Bankası’na arsası Belediye tarafından satıldı. Kadir (Celep in başlattığı, Piri Baba Çamlığını genişletti, Devlet Hastanesinin arkasındaki çam koruyu diktirdi. 1958 tarihinde Belediyeden emekli olup görevden ayrılmıştır.
Selim Kazak’a göre: Bahçelievlerin yapımı için kurulan kooperatife yardımı Çorum 24 saat elektrik verilmesi ve elektrik abonesinin Çorum’da l226’ya ulaşması, Çerikli’ye Belediye otobüsü çalıştırılması,Belediye et tanzim satışı yapması,8 araba ile çöp toplama işinin başlaması ve Mürsel suyunun Çorum’a ulaşması ile su sorununu tamamen çözmüştür
 
 
HASAN ÖLÇEK
İhsan Saburcuoğlu :Ölçekoğlu Hasan Ada (ÖLÇEK) Kanunu çıkmadan önce, herkes aile lakabı ile anılırdı. 
Çorum’da o vakitler iki tane Ölçekoğlu Hasan bulunuyordu. Hasan Efendi diye anılan,beyaz hoca sarıklı, Medrese tahsilli din alimi bir zat  idi. İkincisi Belediye Reisliği yapan Hasan Ağa.
Hasan Ağa’nın ağalığı, dedesinden babasından kalma bir unvandı. Sarıksız dal fes giyer,efendi tabiatlı,bonkör,iyilik sever, halim selim,eli yardıma açık bir kişi idi. Döneminde Milli Mütarekenin başlangıç günlerine rastlar isyanı aynı günlerde başlamış, isyancılar Alaca’yı basmışlar, Çorum’a doğru geldikleri haberi Çorum’da yayılmış, Çorumlulardan eli tüfek tutanlar Askeri kışlaya toplanarak Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Yusuf Ziya Bey idaresinde savunma tedbirleri alınmıştı. Belediye sivil halkın, silah,cephane, at ve yiyeceğini üstlenmişti. Bolu cephesinden İskilip yoluyla Miralay Refet Bey ve Çolak İbrahim Bey kuvvetleri de Çorum’a yardım için gelmişler,az da olsa gelen bu takviye birliklerinin misafir edilerek ağırlanması da Belediyeye düşmüş. Hasan Ağa’nın gayretleri bulunmaktadır. Sonraları Halkevi Reisliğinde de bulunmuştur.
 
 
SUHUB-İ RUMİ (KARAFAKİOĞLU) 26 Ekim-2 Mart 1929
İhsan Sabuncuoğlu :Alaca Kaymakamlığından, Belediye Reisliğine geldi. Memleketin imarına başlangıç sayılabilecek olan içme suyu tesisatının fenni esaslar dahilinde plan ve projelerini Amasya Nafia Müdürü olarak bulunan ve su Mühendisi olan Rıza Bey isimli bir mühendise yaptırtmıştı.
Vilayet Meclisi Umumi azası ve Daimi komisyon üyeliğinde yapmıştır.
Çorum’da Fikret isim bir gazetede çıkartmıştır. Mart 1925 tarihinde yayıma başlamış haftalık Arap harfli 400 tirajlı gazete 12 Temmuz 1927 tarihinde kapanmıştır. Belediye Reisliğinde çok kalmadı. Asıl mesleği olan Mülkiyeciliğe döndü. Van, Aydın ve Edirne’de Valilik yaptı. 1946 tarihinde 8.dönem Çorum Milletvekili oldu.
 
 
MUHSİN BEY (DOĞRU) 2 MArt 1929-10 Ekim 1930
İhsan Sabuncuoğlu ;Belediye Başkanı Mülkiyelidir. Kaymakamlıktan Belediye Başkanlığına gelmiştir.Halim selim  görünüşte idi. Aslen Çorumlu Seydim oğullarındandır. Selefi Suheybi Bey’in su projesini tatbikata geçirebilmek için para tedarikiyle işe başlamıştır. İsrafata meydan bırakmamış ve Reislikte çok kalmayarak eski mesleğine Kaymakamlığa dönmüştür.
 
 
ŞEVKET VELİPAŞA
İhsan Sabuncuoğlu: Şevket Bey  halefinin hazırladığı plan, proje ve paraları, su tesisatı inşaatı için kullanmış su tesisatı için para tedarik etmiş ve Fenni borularla, suyu Mürsel membaından saat kulesi çevresine kadar getirmeyi başarmıştır . Şahsi ticari ve zirai işlerini Belediye Reisliği için ihmal etmiştir. Belediye azalarının toptan istifa etmeleri neticesin de Şevket Beyde süresi bitmeden Belediye Reisliğinden çekilmiştir.
 
 
Dr. PERTEV KALELİOĞLU 1 Kasım 1934-1 Haziran 1941
İhsan Sabuncuoğlu: Şevket Bey  halefinin hazırladığı plan, proje ve paraları, su tesisatı inşaatı için kullanmış su tesisatı için para tedarik etmiş ve Fenni borularla, suyu Mürsel membaından saat kulesi çevresine kadar getirmeyi başarmıştır . Şahsi ticari ve zirai işlerini Belediye Reisliği için ihmal etmiştir. Belediye azalarının toptan istifa etmeleri neticesin de Şevket Beyde süresi bitmeden Belediye Reisliğinden çekilmiştir.
Herkese sempati gösteren ve herkesten sempati gören tipte idi. Normal seçim sırasında,Belediye Reisi oldu. İlk yaptığı icraat,Osmancık Kızılırmak köprüsü tamiratını taahhüt eylemiş, başlangıçta kolay ve karlı bir iş sanılsa da,hem güç ve zararlı bir görülmüş ve uzun sürmüş işti. O dönem İkinci Cihan Savaşı zamanı idi.Pertev Beyin Askere alınması Belediyenin işlerini aksatmıştır.
Baba Bey’in ikinci sefer hazırlattığı Şehir imar planını iptal ettirmiş bir Macar mühendisine yeni imar planı yaptırtmıştır. Saat kulesinden Samsun istikametine giden ana cadde,bu plana göre 12 metre olarak belirtilmişse de,Pertev Bey bu caddeyi 25 metre olarak açmıştır. Çorum’a ilk defa fenni bir şekilde mezbaha’yı Pertev Bey kurdurmuştur.
1935 tarihinde yeni bir elektrik üretimi için tesis ihaleye verilmiş. 240 beygirlik bir güçe ulaşmak için yapılan projenin ilk uygulaması 120 beygirlik kömürle çalışan bir lokomobil ve değişken akımı 85 kilovatlık bir jeneratör konularak şehir şebekesi dahil edilmiş, 1937 tarihinde elektrik için 525 abone yapılmıştır. 1942 tarihinde ise abone sayısı 101l’e yükselmiştir.
Evlere su verilmesi için il emrini de Pertev Bey vermiştir. Çorumlularca bu karar memnuniyetle karşılanmıştır.
Pertev Bey normal seçim dönemi bitmeden Belediye Reisliğinden çekilmiştir.
 
 
NAZMİ  TOMBUŞ 10 Haziran 1941-Kasım 1942
İhsan Sabuncuoğlu: Pertev Beyin, normal seçim müddeti bitmeden çekilmesi dolayı, boşalan Reislik makamını Nazmi Bey işgal etmiştir.
 
 
KADİR CELEP
Baha Çorbacıoğlu’nur Mebusluğa namzetliğini koyması ve kazanamayıp geri dönmesi dolayısı ile iki ay Belediye Reisi sıfatı ile kalmıştı. Piri Baba mezarlığına çamların dikilmesine ve Ulu mezarın kuzey taraf kargir duvarlarının yapılmasında gayret göstermiştir.
 
 
FAİK KÜRKÇÜ 25 Ocak 1958- 19 Haziran 1960
İhsan Sabuncuoğlu: Reislik devresin de, halefi Baha Bey’in istimlak bedellerini ödemiş,,Mahkemelik olan mülk sahipleriyle Belediye adına dava açmıştır. Güpür hamamı arkasındaki ayakkabı tamircileri arastası Faik Bey zamanında yapıldı. 27 Mayıs ihtilalinde vazifesi son bulmuştur.
Selim Kazak’a göre: Bahçelievlerin yapımı için kurulan kooperatife yardımı Çorum 24 saat elektrik verilmesi ve elektrik abonesinin Çorum’da l226’ya ulaşması, Çerikli’ye Belediye otobüsü çalıştırılması,Belediye et tanzim satışı yapması,8 araba ile çöp toplama işinin başlaması ve Mürsel suyunun Çorum’a ulaşması ile su sorununu tamamen çözmüştür.
 
 
MEHMET VARİNLİ
Çorum 27 Temmuz 1964-29 Nisan 1965  1331 tarihinde Kayseri’de doğdu.1938 tarihinde Mülkiye mezunudur. Çankırı ,Erzurum, Trabzon Maiyet Memurluğu, Dağbaşı Nahiye Müdürlüğü, Karapınar , Tuzluca Kaymakamlığı, 13 Temmuz 1960 -27 Eylül 1960 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı. 27 Temmuz 1960- 29 Nisan 1960 tarihleri arasında ikinci sefer Vali olarak bulundu. 27 Mayıs ihtilali döneminde Belediye Başkanlıkları boşaltılarak yerlerine Vali görevlendirilmiştir. İ. Sabuncuoğlu: Mehmet Varinli için; Çorum’a Vali ve Belediye Reisi olarak geldi. Çorum’da mühim imar hamleleri yapmıştır. Kaldığı üç ay zarfında,Saat kulesi meydanındaki ahşap dükkanları kaldırmış ve meydanı genişletmiştir. Osmancık caddesini, Tahtalıdan Sarılık semline kadar yol açtırmıştır. Emiramet semtinde sokak genişletmesi yapmış. Çiftçi Malları Koruma dairsince İmam Hatip in ilerisindeki selleğı üzerine köprü yaptırmalarını emretmiş ve köprü yapılmıştı.Devlet Şurası Azası olarak Ankara’ya alındı.Mefrıııet Varinli’nin Vali olarak Çorum’a ikinci gelişi 2 Temmuz1964 tarihinde olmuştur.
 
 
CELALETTİN ÜNSELİ
Çorum 13 Ekim 1960-7 Haziran 1961;1320 tarihinde Karadeniz Ereğli’sinde doğdu.1932 tarihinde Mülkiyeyi bitirdi Maiyet Memurluğu,Gördes,Karaman,Nazmiye,Çine,Tire Kaymakamlığı yaptı,13 Ekim 1960-7 Haziran 1961 tarihleri arasında Çorum Vali’si olarak görev yaptı.
 
 
HASAN BASRİ KURTOĞLU
Çorum 12 Haziran 1961-17 Haziran 1964; 1921 tarihinde Arhavi’de doğdu.Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. İstanbul Maiyet Memurluğu,Kaymakam Vekilliği, Mülkiye Müfettişliği ve 12 Haziran 1961-17 Haziran 1964 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yapı. İ. Sabuncuoğlu, H.Basri Kurdoğlu için;şahsiyeti bakımından dendi adam idi.İş bakımından da az yapar,öz yapar,yapıcı bir idareci idi.Sadece gözümüzün önünde Albayrak İlkokulu binası ve hele Hususi Muhasei binası,Çorum’a bıraktığı şaheserlerdir Çorum’u süsleyen Özel İdare binası bütün haşmetiyle gözlerimizin önünde durmak ta, planlarını kardeşleri Yüksek Mimar Mühendis Remzi Kurdoğlu’na ücretsiz hazırlattırmıştır. 2ü Kasım 1963 tarihinde görevden ayrıldığını belirtiyor
 
 
HAMİT DURAN 27 Ağustos 1968- 9 Aralık 1973
1973 Çorum İl Yıllığında Lise tahsilinin olduğu 27 Ağustos 1 968 tarihinde göreve başladığı, 9 Aralık 1973 tarihinde görevden ayrıldığını belirtiyor.
1923 Çorum doğumlu olan Hamit DURAN. İlk ve orta öğrenimini Çorum’da tamamladıktan sonra Yozgat Lisesi’nden mezun olmuştur. memuriyetine Özel idare’de  başlamıştır. 1963-1966 tarihleri arasında Çorum Özel İdare Müdürü olarak görev yapan Hamit DURAN, bugünkü adı Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu olan 27 Mayıs İlkokulu’nu ve Hürriyet İlkokulu’nu yaptırmış. Albayrak, Gazipaşa ve Zafer İlkokullarının binalarını yenilemiş, Özel İdare hizmet binasını yaptırmış. Şehir İşhanı’nın projesini hazırlatarak inşaatını gerçekleştirmiş. Sıklık İl Ormanı’nı kurarak bugün Çorum’a hayat veren yeşil örtüyü kazandırmıştır
25 Ağustos 1968 tarihinde yapılan seçimi kazanarak Çorum Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır.
Çorum halkının kendisine çok yakın bulduğu yerine göre çabuk parlayan, sinirlenen ama sevecen ruhu nedeniyle karşısındaki insanı kırmışsa hemen gönlünü alan Hamit DURAN, halk arasında “Hamit Baba” olarak anılıyor, seviliyor, sayılıyordu. 1973 sonuna kadar süren Belediye Başkanlığı döneminde başta Hıdırlık olmak üzere dini mekânların ve ibadethanelerin bakımına büyük önem vermiş, kentin altyapısına ağırlıkla eğilerek su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin tevsii ve yenileme projelerini hazırlatıp programa aldırmış, içme suyu şebekesini yenilemişti. Rutin Belediye hizmetlerinin yanı sıra, “ Mezbaha ve Soğukhava Tesisleri”  başta olmak üzere çeşitli hizmet birimlerini de Çorum Belediyesi’ne kazandırmıştır
Hamit DURAN 3 Mart 1977 tarihinde kendi eliyle ihya ettiği Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.
 
 
KEMAL DEMİRER27 Kasım 1963 -Haziran 1968
1973 Çorum İl Yıllığında; Gazi Eğilim Enstitüsü tahsilinin olduğu, 27 Kasım 1963 tarihinde göreve başladığı, 26 Haziran 1968 tarihinde görevden ayrıldığını belirtiyor.
Çorum Milletvekilliği yapmıştır. İhsan Sabuncuoğlu, Kemal Demirer için : Seçimle işbaşına geldi. Modem mezbaha yaptırmıştır.
23 Nisan 1920-20 Ekim 1991 TBMM Albümü I92l Çorum, Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat bölümü,Milli Eğitim Bakanlığı Milli Folklor Enstitüsü Uzmanı Çorum Belediye Başkanı,Millet Vekili bilgileri bulunmaktadır.

 
MUHİTTİN EREN 26 Haziran 1968 Ağustos 1968
1973 Çorum İl Yıllığında; Seçim bozulması nedeniyle vekaleten Belediye Reisliğine baktığı,Rüştiye tahsilinin olduğu, 25 Haziran 1968 tarihinde göreve başladığı,17 Ağustos 1968 tarihinde görevden ayrıldığını belirtiyor
 
 
TURAN KILIÇÇIOĞLU 9 Aralık1973- 1977- 1989
1931 tarihinde Çorum’da doğdu. İlik ve Orta öğrenimini Çorum’da tamamladı, Ankara Tıp Fakültesini 1957 tarihinde bitirdi.
Mezun olduktan sonra, Çorum Sıtma Eradiksiyonu Bölge Başkanlığına Doktor olarak atandı. 1960 tarihinde çalıştığı yere Bölgeler Grup Başkanı oldu.17 yıllık doktorluktan sonra, 1973 seçimlerinde Belediye Reisi oldu
1977 seçimlerinde Belediye Reisliğini yeniden kazandı. Bir dönem sonra yeniden l989 seçimlerinde Belediye Reisliğine seçildi.
8 Mart 1994 tarihinde seçim arifesinde vefat etti.

 

NECDET DİKEN 25.03.1984-25.03.1989
Çorumun imarında en büyük payı olan mümtaz bir şahsiyettir. Toplu konutların yapılmasında ve inşaat sahasının genişlemesinde, başkanlık yaptığı yıllarda büyük katkısı olmuştur. Şehir içerisinde ki kavşakların yapılması ve  şehrin güzelleştirilmesinde çok önemli çalışmalar yapmıştır.Çorum’un belli dönemine çalışmaları ile damgasını vuran bir belediye başkanıdır.

 

 

ARİF ERSOY 1994-2020
1948 tarihinde Çorum’da doğdu. İlk, orta tahsilini Çorum’da bitirdi 1969 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi. Siyaset ve idare bölümünü ve Konya Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. ihtisas çalışmalarını yapmak için İngiltere’ye gitti,Cambridge ve Leeds Üniversitelerin de. iktisadi kalkınma Master derecelerini aldı.1976 tarihinde askerlik görevi için Yurda döndü.1977 tarihinde Ege Üniversitesi iktisat Fakültesinde Araştırma görevlisi ol du.1979 tarihinde İktisat Doktora Derecesini aldı.1982 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yardımcı Doçent oldu. 1986 tarihinde İktisat Doçent’i ve 1992 tarihinde Profesör oldu. 1994 tarihinde Çorum Belediye Başkanlığı seçimine girerek kazandı.

 Dergimizde yazıları yayımlanmış olar Prof. Dr. Arif  Ersoy 1 Eylül 2020 Günü vefat etmiştir.

 

 
ÖMER ABUHANOĞLU 23.09.2002-01.04.2003

Kısa dönem başkanlık yapmış bir başkandır. Atama şeklinde gelen bir Belediye Başkanıdır.

 
 
TURAN ATLAMAZ 2003
20 haziran 1960 tarihinde Çorum  Mecitözü-Elvan Çelebi’de doğdu. İlkokulu doğduğu köyde okuduktan sonra, devlet parasız  yatılı okulu sınavlarını kazanarak Hasanoğlan Atatürk Okulu Matematik bölümünden mezun oldu.
Üniversite öğrenimine Gazi Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu gece bölümünde başlayan Atlamaz, 1979 yılında işçi olarak çalışma hayatına atıldı.
Daha sonra, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. 5 yıllık Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler  Müşavirliği görevi sırasında çeşitli mesleki gazete ve dergilerde, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu. Çalışma hayatıyla ilgili birçok araştırma ve makaleleri yayımlandı.
1989 yılında valilik stajına başladı. Yurt dışı stajını İngiltere’de yaptı. Yurt dışı tezini “İngiltere’de Endüstriyel İlişkiler”, yurt içi tezini ise “Grev-Lokavtlarda Mülki İdare Amirlerinin Alacağı Önlemler” konularında tamamladı.Bitlis-Adilcevaz, Kütahya-Domaniç, Denizli-Çameli ve Muş-Varto kaymakamlıklarında bulundu. 5 yıl Erzincan’da Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. Erzincan depremi sonrası Erzincan’ın yeniden yapılanmasında yaptığı hizmetler için “kıt imkanlarla olağanüstü işler başardığı” için takdirname aldı. Çevreye duyarlılığı ve ağaçlandırma konusunda üstün hizmetleri Tema Vakfı tarafından Kristal Şiltle ödüllendirildi. Bu arada asayiş, istihbarat, milli eğitim, yerel idareler ve görev yaptığı yerlerde ekonomik potansiyeli harekete geçirici projeler gerçekleştirdiği için muhtelif takdir ve teşekkür ödülleri aldı.Doğal afetlerde ilk yardım, müdahale ve kurtarma konusunda Federal Almanya’da;  İnsan ve Afet Önlemlerinin Geleceği Uluslar arası Afet Önlemleri, Kültür Varlıklarının Korunması, İtfaiye Hizmetleri ve Planlama konularında Japonya’da eğitim aldı. JICA (Japon International Cooperation Agencynin Türkiye’de Afet Eğitimi programında aktif görevi devam etmektedir. Bosna-Hersek’te ülkemizi temsilen yapılan bir kültürel faaliyette de heyet başkanı olarak görev yapmıştır.
Son 3 yıldır Amasya Vali Yardımcısı olarak görev yapan Atlamaz, 23 Mart 2003 Yerel Seçimlerde AK Parti’den Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve 2  Nisan 2003 tarihinde Belediye Meclis Seçimleri sonucunda Belediye Başkanı seçildi. İyi derecede İngilizce bilmektedir.  Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

Muzaffer KÜLCÜ
1971 yılında Çorum’da doğdu. Çorum İHL ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre Çorum da serbest avukatlık yapan Muzaffer Külcü, çeşitli sivil toplum örgütlerinde başkanlık ve yöneticilik yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Bakanlık müşaviri olarak görev yaptı. Eti Maden İşletmelerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Aktif siyasi yaşamına kurucu il başkanı olarak AK Partiyle başladı.
22. dönem Çorum Milletvekili olarak parlamentonun en genç üyeleri arasında yer aldı.
29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014'te yapılan seçimlerde Çorum Belediye Başkanı olarak seçildi.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

SAYFA BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIP

Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM

BU SİTE BİLGİLERİ https://corumlu.com KAYNAK GÖSTERİLEREK PAYLAŞABİLİRSİNİZ!

 
 

1

1